Signaleren Niet Pluis gevoel

In de training Signaleren Niet Pluis gevoel (SNP) worden vrijwilligers en medewerkers uit de thuiszorg en het welzijnswerk geschoold in het herkennen, signaleren en melden van psychosociale problemen bij ouderen. De betrokken organisaties krijgen handvatten om een systeem in te richten voor het signaleren, ontvangen én opvolgen van meldingen en het terugkoppelen van deze opvolging naar de signaleerder.

Download de volledige methodebeschrijving:

Methodebeschrijving-Signaleren-Niet-Pluis-gevoel-ouderen.pdf 1.05 MB Thumbnail

Doelgroep

De profijtgroep van Signaleren Niet Pluis gevoel bestaat uit ouderen die zelfstandig wonen. De interventie zelf is gericht op medewerkers uit thuiszorg en welzijnswerk en op vrijwilligers die op regelmatige basis contact hebben met ouderen.

Doel

Het hoofddoel van Signaleren Niet Pluis gevoel is dat door vroegsignalering tijdig actie wordt ondernomen bij ouderen met psychosociale problematiek. Op deze manier kunnen ouderen op een veilige en voor hen prettige manier zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving.

Aanpak

Medewerkers en vrijwilligers worden getraind in het herkennen van signalen die kunnen wijzen op psychosociale problemen – zoals eenzaamheid, depressie, ontspoorde mantelzorg – bij ouderen waar zij regelmatig over de vloer komen. Zij krijgen informatie over signalen die kunnen duiden op zulke problemen, ontwikkelen vaardigheden voor het handelen in deze situaties en leren hoe zij deze signalen kunnen melden. De organisaties waaraan zij verbonden zijn implementeren tegelijkertijd een systeem van vroegsignalering en melding. De signaleerders melden een Niet Pluis gevoel waarna de ‘opvolger’ de benodigde vervolgstappen zet: in gesprek met de oudere een probleemanalyse uitvoeren, advies geven en toeleiden naar zorg en ondersteuning.

Licentiehouder

Organisatie: Transmuralis
Marieke Zebregs
E-mail: mariekezebregs@transmuralis.nl 
Telefoon: 071 362 82 20
Website: www.transmuralis.nl

Onderzoek

Er zijn drie onderzoeken naar de uitvoering van SNP in de praktijk uitgevoerd, inclusief een onderzoek naar de ervaringen en waardering van de deelnemers. De belangrijkste uitkomsten:

De training sluit goed aan bij de verwachtingen van de deelnemers. Thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers ervaren de training als nuttig en leerzaam. Zij zijn zich meer bewust van het belang van vroegsignalering en hun rol hierbij en voelen zich meer in staat die rol op te pakken. Een deel van de vrijwilligers vindt dat de trainingsmaterialen minder goed aansluiten bij hun ervaringen als vrijwilliger. Alle deelnemende organisaties hebben een proces ingericht voor melding en opvolging van signalen, iedere organisatie op een eigen manier.

Beoordeling
De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel is in juli 2020 door een onafhankelijk praktijkpanel beoordeeld als Goed beschreven. Als sterke punten van de interventie benoemen zij de samenwerking tussen gemeenten, GGD, Hogeschool en zorg/welzijnsaanbieders en het vooronderzoek bij de (intermediaire) doelgroep om de determinanten van al dan niet signaleren te benoemen. De interventie is uitgebreid en helder uitgewerkt met uitnodigend materiaal (handleidingen, signalenkaart, hand-out etc.); gebruiksklaar en toegespitst op de specifieke doelgroep.