Theory of Change voor het Platform Werk Inclusief Beperking

Het Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt innovatieve initiatieven die streven naar het vinden van nieuwe oplossingen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Het Platform ondersteunt initiatieven bij hun (door)ontwikkeling om op de lange termijn te komen tot aanpakken die werken. Ook brengt het Platform organisaties, gemeenten, werkgevers, ondersteuners en andere relevante betrokkenen samen om een duurzame verandering teweeg te brengen.

Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking zijn inmiddels verschillende initiatieven van start gegaan die mensen met een beperking helpen op de route naar werk. Movisie coördineert het platform en begeleidt de initiatieven die bij het Platform Werk Inclusief Beperking zijn aangehaakt. Het Verwey-Jonker Instituut monitort hoe het de initiatieven vergaat, wat werkt, wat de opbrengsten zijn en welke leerprocessen ze doormaken. 

Theory of Change

Om de doelen en uitgangspunten van het Platform helder te krijgen, hebben we gezamenlijk een verandertheorie of Theory of Change (ToC) ontwikkeld. Deze literatuurstudie is een onderbouwing van de mogelijke ‘wat-werkt’ elementen uit de ToC. 

Download de literatuurstudie

Aan de hand van de Theory of Change (ToC) of verandertheorie heeft het Verwey-Jonker Instituut samen met Movisie een conceptueel model ontwikkeld dat de basis vormt voor het Platform Werk Inclusief Bepering. Deze ToC geeft een weergave van de verwachte (tussentijdse) doelen die we proberen te bereiken met het Platform en de werkzame elementen die daaraan bijdragen. In de ToC onderscheiden we doelen op de lange termijn, de middellange termijn en de korte termijn. Download het model hieronder. 

Download het conceptueel model

Het doel van het platform - een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen – is een stapsgewijze ontwikkeling. Om ook de tussenstappen goed voor ogen te hebben en de (on)mogelijkheden voor verandering inzichtelijk te maken, hebben we de Theory of Change (ToC) of verandertheorie ontwikkeld. In dit artikel gaan we in op de totstandkoming en inhoud van deze ToC. Met dit artikel willen we ook een inkijkje geven in de doelen en ambities waaraan we de komende jaren werken met het Platform.

Download het artikel