6,8 miljoen voor samenwerking cultuur, welzijn, zorg en sport

Minister Bussemaker maakte 8 juli bekend dat ze de komende jaren extra investeert in de samenwerking tussen cultuur, welzijn, zorg en sport. 4 jaar lang stelt ze jaarlijks € 1,7 miljoen beschikbaar aan de zes cultuurfondsen. De minister wil hiermee de positieve effecten van cultuur op het welzijn stimuleren.

De investering komt ten goede aan de zes door het ministerie van OCW ingestelde cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaanfonds, Nederlands Filmfonds en Nederlands Letterenfonds. In juni 2013 gaf minister Bussemaker al een aanzet voor het inhoudelijk debat over de maatschappelijke waarde van cultuur. Toen zegde ze toe de relatie tussen cultuur en andere maatschappelijke domeinen zichtbaar te maken aan de hand van aansprekende voorbeelden.

Maatschappelijke waarde van cultuur

Cultuur is belangrijk binnen de samenleving. Cultuur heeft een intrinsieke waarde waaruit belangrijke maatschappelijke en economische waarden voortvloeien. Deze drie zijn nauw verbonden en versterken elkaar, stelt Bussemaker in de kamerbrief Cultuur verbindt, een ruime blik op het cultuurbeleid. Cultuur is waardevol voor de maatschappij en de economie. ‘Kijkend naar de maatschappelijke waarde kunnen creativiteit en innovatie vanuit de cultuursector een rol spelen binnen belangrijke maatschappelijke thema's als zorg, vergrijzing, individualisering en verstedelijking', aldus minister Bussemaker. Daarom stimuleert de overheid samenwerking van de cultuursector met de sectoren welzijn, zorg, sport en onderwijs.

Meerwaarde sociaal artistieke projecten

Het standpunt van de minister sluit naadloos aan bij de Position paper De maatschappelijke waarde van sociaal artistieke projecten die Movisie samen met zestig professionals, beleidsmakers, onderzoekers, vrijwilligers en kunstenaars opstelde. Wat is de meerwaarde van sociaal artistieke projecten in sociale doelen als empowerment van kwetsbare burgers of het verbeteren van leefbaarheid in wijken? Welke impulsen zijn nodig om samenwerking te stimuleren tussen de welzijn en zorg, en de kunstsector? Deze vragen zijn besproken in het Social Art Lab 2012 en vormen de basis voor de Position Paper. Doel van de paper is beleidsmakers en beslissers informeren en inspireren. De paper onderbouwt het belang van sociaal artistieke projecten. De boodschap aan beleidsmakers en beslissers: kom uit je comfortzone en bundel je krachten.

Social Art lab 3

Op 28 oktober as. vindt het derde Social Art Lab plaats bij Museum Catharijneconvent in Utrecht. Met dit Social Art Lab willen organisatoren Movisie en de LCGW beleidsmakers, ambtenaren en bestuurders inspireren om sociaal artistieke projecten een boost te geven. Met het oog op de transities in het sociale domein is het voor gemeenten en instellingen in de zorg en welzijnssector belangrijk om hier (meer) aandacht, tijd en geld aan te besteden. Bijzonder is dat de bijeenkomst plaatsvindt tijdens de tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen. Deze tentoonstelling brengt op een interactieve manier de geschiedenis en ontwikkeling van naastenliefde in beeld.

Goede voorbeelden van samenwerking

De samenwerking van de cultuursector met andere sectoren is niet nieuw. In de kamerbrief van 8 juli is een aantal goede voorbeelden opgenomen. Een groot deel hiervan is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier staan meer dan 80 voorbeelden van initiatieven in de cultuursector om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Plus voorbeelden van andere sectoren die de kwaliteiten en ervaringen van de cultuursector gebruiken. De voorbeelden zijn verzameld door diverse partijen: individuele instellingen, koepel- en brancheorganisaties, de cultuurfondsen, lokale en provinciale overheden en het ministerie van OCW. Zelf voorbeelden aanmelden kan ook door te mailen naar erfgoedenkunsten@minocw.nl.

Grotere rol voor cultuurfondsen

In haar visiebrief Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving kondigde de minister in juni 2013 aan de 6 cultuurfondsen een programma te laten uitwerken dat de samenwerking tussen verschillende sectoren meer stimuleert. In de programma’s moest ook aandacht besteed worden aan de verkenning en versterking van de relatie tussen de cultuursector en andere sectoren. De fondsen zullen voor de 6,8 miljoen die ze extra ontvangen hun projecten intensief volgen om de meerwaarde van de verbinding en samenwerking te kunnen beoordelen. Het programma richt zich op (de ondersteuning van):

  • onderzoek naar de effecten van samenwerking tussen de cultuursector en andere sectoren op de maatschappij (de maatschappelijke impact van cultuur);
  • de versterking tussen cultuur en wetenschap en andere domeinen;
  • uitwisseling van kennis, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren.

Zorg en welzijn: laat uw stem horen

De minister nodigt expliciet mensen, organisaties en instellingen uit de zorg-, welzijn- en sportsector uit voor de conferentie Cultuur in beeld op 1 december as. ‘Dit om aandacht voor de verbinding tussen cultuur en deze sectoren te vergroten, best practices te bespreken en de mogelijkheden tot samenwerking verder gestalte te geven.’ Inbreng van de deelnemers is van harte welkom. Vooral vanuit de niet-culturele sector. Laat ook vanuit de sector zorg en welzijn uw stem horen. Heeft u een goed voorbeeld met betrekking tot de thema’s? Kent u een passende spreker? Of wilt u stelling nemen in een discussie? Voorstellen indienen kan tot donderdag 4 september. Uit alle ontvangen voorstellen maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een selectie.