De bestuurlijke kant van integraal werken

Movisie onderzoekt de Village Deals

17 november 2017

De VNG is het stimuleringsprogramma Village Deals gestart. Elf kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van vernieuwende en integrale aanpakken in het sociaal domein. Movisie onderzoekt deze Village Deals, zodat andere gemeenten daarvan kunnen leren.

Integraal werken: het lijkt het toverwoord van deze tijd. Het brengt zorg en ondersteuning dichtbij, en ook nog eens meer samenhangend en goedkoper georganiseerd. In de praktijk blijkt integraal werken nog complex. In de Village Deals ondersteunen RadarAdvies en de VNG elf gemeenten om dit van de grond te krijgen.

Verkennend onderzoek Movisie

Hoe dragen bestuurlijke instrumenten en processen bij aan een meer integrale aanpak? Die vraag staat centraal bij het onderzoek van Movisie naar de Village Deals. De focus ligt dan ook op de rol van wethouders en raadsleden in het stimuleren van integraal werken: wat kunnen zij doen, en wat moeten ze laten, om de integrale ondersteuning van mensen en gezinnen met een hulpvraag te stimuleren? En hoe zorg je ervoor dat daarbinnen ruimte is voor de oplossingen van mensen zelf?

Wat levert het onderzoek op?

Het doel van het onderzoek is aandachtspunten en succesfactoren van de Village Deals in beeld te brengen, zodat andere gemeenten daarvan kunnen leren. Het onderzoek loopt parallel aan het stimuleringsprogramma. In november 2017 interviewen we de elf wethouders die bij de Village Deal betrokken zijn. Ook raadsleden worden geraadpleegd. In 2018 worden de verkregen inzichten aangevuld en verdiept tijdens landelijke bijeenkomsten. De verzamelde inzichten worden in de eerste helft van het jaar gebundeld tot concrete en handzame producten waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Bijzondere aandacht bij de overdracht van kennis gaat uit naar de nieuwe wethouders en raadsleden die na de gemeenteraadverkiezingen in maart aan zullen treden.  

Wat is een Village Deal?

Een Village Deal is een deal tussen het college van B&W en de gemeenteraad om binnen een experiment te werken aan een innovatief en integraal ondersteuningsarrangement binnen het sociaal domein. Er zijn 11 kleine gemeenten (tot 50.000) die deelnemen aan de Village Deals. De Village Deals die ontwikkeld worden gaan bijvoorbeeld over: ontschot werken op de werkvloer en binnen sociale teams, verbinden van dagbesteding en beschut werken, alternatieven voor beschermingsbewind en bewonersinitiatieven. Op de website van de VNG kunt u lezen hoe de deelnemende gemeenten invulling geven aan de Village Deal.