Maak gebruik van het GALA voor een gezonde leefomgeving

State of the art kennis bij Movisie

Een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Om uitvoering te geven aan dit akkoord en andere afspraken kunnen gemeenten gebruik maken van de Brede SPUK-regeling. Bezig met een plan van aanpak? Maak gebruik van de kennis bij Movisie op de thema’s waar de regeling zich op richt.

Onder de regeling vallen verschillende thema’s die zich richten op het sociaal domein. Zoals het versterken van de sociale basis, mantelzorg, de aanpak van eenzaamheid en Welzijn op recept. De regeling biedt gemeenten en hun uitvoerders de kans om op integrale wijze van betekenis te zijn voor hun inwoners in een kwetsbare positie. Onder andere door preventieve interventies in te zetten en te bouwen aan een solide sociale basis. 

Onderbouw je plan van aanpak met kennis 

Voor de tweede aanvraagperiode, met als deadline 31 september, dienen gemeenten een integraal plan van aanpak in. Maak daarbij vooral gebruik van de kennis en inzichten die Movisie heeft, zowel op de individuele thema’s binnen het sociaal domein als op een integrale aanpak. Of neem contact op met de onze medewerkers, ze denken graag met je mee.

Versterken sociale basis

De sociale basis gaat over de netwerken en hulpbronnen in de directe omgeving van inwoners. Via de sociale basis wordt ingezet op preventie: problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken en dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden. Via het GALA en de Brede SPUK-regeling kunnen gemeenten deze sociale basis versterken. 

Of neem contact op met Radboud Engbersen

Mentale gezondheid

Veel Nederlands zoeken ondersteuning bij hun mentale gezondheid. Steeds vaker wordt er gekeken naar wat het sociaal domein voor hen kan betekenen. Niet alleen omdat de GGZ overloopt, ook omdat vaak de best passende ondersteuning in het sociaal domein te vinden is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laagdrempelige steunpunten, het verkennend gesprek of een betere samenwerking tussen sociaal domein en GGZ.

Of neem contact op met Frank Zaadnoordijk.

Mantelzorg

Mantelzorg treft ons allemaal: je doet het, je deed het of je gaat het doen. Als gemeente wil je dat  beleid en uitvoering aansluit op de levens van mantelzorgers (en niet andersom). Mantelzorg verlenen heeft invloed op andere aspecten van het leven, zoals wonen, werken, (mentale) gezondheid. 

Of neem contact op met Roos Scherpenzeel.

Eenzaamheid

Eén van de hoofddoelen in het sociale domein is het bevorderen dat inwoners volwaardig kunnen meedoen. Daarmee kunnen we ook voorkomen dat zij vereenzamen. Omdat het vraagstuk van eenzaamheid dwars door alle thema’s in het sociale domein loopt (van armoede, sociale basis tot mantelzorg), past de integrale insteek van het GALA hier perfect bij. In een aantal publicaties heeft Movisie op een rij gezet hoe je tot een samenhangende en doordachte aanpak van eenzaamheid komt.

Of neem contact op met Jan Willem van de Maat of Cynthia Friebel

Welzijn op recept

Welzijn op Recept wordt in meerdere grote actieplannen van het kabinet genoemd als goed voorbeeld van samenwerking tussen medisch en sociaal domein. Welzijn op recept is als interventie opgenomen in de Databank van Movisie. Samen met het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept ontwikkelt Movisie met veldpartijen binnen gemeenten kwaliteitsnormen.

Of neem contact op met Frank Zaadnoordijk of Bora Avric

Integraal werken

Wil je als gemeente passende, samenhangende en tijdige ondersteuning en zorg aan inwoners met meervoudige vraagstukken bieden? Dan is een integrale aanpak en domeinoverstijgend samenwerken nodig. In de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein, tussen gezondheidszorg, sociaal werk, werk&inkomen, vanuit sociaal wijkteams en in de wijk door actieve inwoners en professionals. Weten ‘wat werkt’ helpt gemeenten bij het inrichten (beleid en organisatie) en het richten van de uitvoering. 

Of neem contact op met Hilde van Xanten of Annelies Kooiman

Databank sociale interventies

In de sociale sector zijn al veel methoden ontwikkeld om vraagstukken op de thema’s binnen het GALA slagvaardig aan te pakken. Deze zijn verzameld in de databank Effectieve sociale interventies. Om je op weg te helpen hebben we interventies per GALA-thema onder elkaar gezet.

Lees meer over het GALA en Effectieve sociale interventies 

Hoe kan Movisie helpen?

  • Maak bij het opstellen van het plan van aanpak gebruik van onze kennis over de verschillende thema’s. 
  • Heb je behoefte aan specifieke ondersteuning? Neem contact op met de contactpersonen die bij de thema’s genoemd staan. 

Movisie Uitvoering, GALA en SPUK

Het GALA en SPUK-gelden bieden kansen om de sociale basis in jouw gemeente te versterken. Met ‘Movisie Uitvoering’ helpen we je graag om in je aanpak het menselijk perspectief leidend te laten zijn. Samen realiseren we een benadering van sociale vraagstukken die werkt én doorwerkt in alles wat je doet.

Wat is het GALA?

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheden, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het doel van het akkoord is het bereiken van een gezond generatie in 2040. In het GALA worden verschillende thema’s en akkoorden aan elkaar verbonden. Met als doel een integrale visie en aanpak op die thema’s die bijdragen op het gebied van preventie, gezondheid en een stevige sociale basis. In dit artikel leggen we uitgebreid uit wat het GALA is en waarom het belangrijk is voor de sociale basis.

Wat is de SPUK-regeling?

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. In de regeling komen afspraken uit verschillende akkoorden samen: het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. 

De regeling bestaat uit drie inhoudelijke hoofdthema’s:

  • Sport, bewegen en cultuur
  • Gezondheid en sociale basis
  • Ondersteunende onderdelen

Het is de bedoeling dat gemeenten een integraal plan van aanpak maken. 

Meer informatie vind je op de site van de rijksoverheid: Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)