Racisme en discriminatie voorkomen in de jeugdzorg

Aanpak lokaal antidiscriminatiebeleid | Webinar

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat verschillende jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten en een migratieachtergrond hebben, ervaren dat zij negatiever behandeld werden vanwege hun afkomst. Ook is bekend dat jongeren met een migratieachtergrond eerder in zwaardere vormen van jeugdzorg geplaatst worden. Racisme in de jeugdzorg is daarmee mogelijk een ernstig probleem waar nog geen duidelijke aanpak voor lijkt te zijn ontwikkeld. Dit komt uit onderzoek van Movisie in samenwerking met het Verwey-Jonker instituut in opdracht van de Staatscommissie tegen racisme en discriminatie. Maar wat kan je hieraan doen als gemeente?

Jeugdzorg is een verzamelnaam sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten. Deze zorg loopt uiteen van jeugdhulp, jeugdbescherming tot jeugdreclassering. Bij jeugdhulp gaat het om alle vormen en mate van hulp en ondersteuning (lvb, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz). Jeugdbescherming is de verplichte hulp die geboden wordt bij de opvoeding van kinderen, dit kan worden opgelegd door de rechter. Een jeugdige kan jeugdreclassering krijgen wanneer die iets strafbaars heeft gedaan en daarvoor een proces-verbaal heeft gekregen van de politie of de leerplichtambtenaar. In Nederland wordt de jeugdzorg geleverd via de Jeugdwet. Deze wet bepaalt dat de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg en -hulp. Maar hoe kun je als gemeente racisme en andere vormen van discriminatie voorkomen in de jeugdzorg? Welke handvaten zijn daarvoor beschikbaar?

Dit webinar is onderdeel van een reeks van drie webinars over lokaal antidiscriminatiebeleid.

Bekijk hier de eerste webinar over validisme

Bekijk hier de tweede webinar over online discriminatie

Bekijk hieronder de webinar

Een stevig antidiscriminatiebeleid

Het is cruciaal om alle activiteiten gericht op de preventie en aanpak van discriminatie te bundelen en onderdeel te maken van een actieplan of beleid tegen discriminatie. Oftewel: ze moeten worden opgenomen in een antidiscriminatiebeleid. Zo ontstaat er samenhang en blijven deze activiteiten geen losse zandkorrels. In de handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten staat beschreven hoe zo’n beleid stapsgewijs kan worden opgesteld.