Terugblik Intervisiebijeenkomst LHBTI-beleid voor gemeenten

10 maart 2020

Afgelopen 14 februari organiseerde Movisie een intervisiebijeenkomst voor gemeenten over LHBTI-beleid op gemeentelijk niveau. Het doel was gemeenten samen te brengen die niet onder het officiële programma van het ministerie van OCW vallen, maar wel op LHBTI-beleid actief (willen) zijn. Deze middag was speciaal voor beleidsadviseurs van gemeenten, raadsleden en wethouders. Het mooie aan deze dag was dat er voldoende diversiteit en daadkracht in de zaal aanwezig was om gedegen informatie met elkaar te delen en elkaar te inspireren.

De aanwezige gemeenten hebben kennis en casuïstiek met elkaar uitgewisseld die bijdragen aan effectief beleid om de acceptatie, emancipatie en veiligheid van LHBTI’s te bevorderen. Ook voor Movisie was deze middag nuttig. De intervisiebijeenkomst gaf namelijk een goed beeld van hoe (effectief) LHBTI-beleid vanuit gemeenten buiten het Regenboogsteden-programma tot stand komt en ingebed wordt. Daarnaast gaf het inzicht in en vooral ook inspiratie voor welke gemeenten proactief LHBTI-beleid voeren of dit ambiëren.

Inhoudelijk verloop van de dag

Tijdens de opening gaven de adviseurs van het programma Regenboogsteden, een presentatie over (1) waar Movisie voor staat, (2) het Regenboogprogramma en wat dat inhoudt, (3) feiten en cijfers over LHBTI-acceptatie en (4) voorbeelden van welke stappen gemeenten zoal zetten bij een beginnend beleidstraject.

Na de presentatie vonden er twee intervisiemomenten plaats. Van tevoren hadden we de gemeenten vragen gesteld om zo een aansluitend intervisieprogramma te ontwikkelen, maar ook om de gemeenten te prikkelen en te laten inventariseren waar ze momenteel staan. Onder andere de volgende vragen kwamen voorbij: (1) Is uw gemeente startend of gevorderd als het gaat om LHBTI-beleid? (2) Wat doet de gemeente nu met betrekking tot LHBTI-thema’s?

‘Hoe kan je er als beleidsadviseur voor zorgen dat de gemeenteraad en het college van B&W het belang van LHBTI-beleidsvoering gaan inzien? Want vaak horen we dat onze gemeente al inclusief is'

Thematische vragen en dilemma’s

De eerste intervisiesessie was plenair. Aan de hand van thematische vragen en dilemma’s gingen de deelnemers met elkaar in gesprek om tot passende oplossingen te komen. Omdat het niveau van beleidsvoering varieerde van startend tot gevorderd, was de plenaire sessie heel vruchtbaar. Een voorbeeldvraag vanuit een gemeente die in de startfase van LHBTI-beleid zit was: ‘Hoe kan je er als beleidsadviseur voor zorgen dat de gemeenteraad en het college van B&W het belang van LHBTI-beleidsvoering gaan inzien? Want vaak horen we dat onze gemeente al inclusief is.’ Advies voor raadsleden was om andere (progressieve) politieke partijen en belangenorganisaties mee te krijgen bij het agenderen van dit vraagstuk. Dit kan door bewonersinspraak, het organiseren van bijeenkomsten en in gesprek gaan met adviescommissies. Onderbouw het met verhalen, cijfers en voorbeelden van hoe andere gemeenten het aanpakken.

Belemmeringen

Tijdens de tweede intervisiesessie gingen de deelnemers in kleine groepen uiteen om dieper in te gaan op elkaars casuïstiek. De drie vragen die tot een inhoudelijke intervisiesessie leidden waren: (1) Zijn er belemmeringen? (2) Wat zouden de eerste stappen kunnen zijn die je gaat ondernemen? (3) Wie vanuit de gemeente en welke organisaties heb je daarvoor nodig?

Een belemmering waar een van de groepen over in gesprek ging was hoe bewustwording en juist taalgebruik binnen de interne organisatie te bevorderen is. Wat er onder andere qua oplossingen aan bod kwam was op het niveau van publieke dienstverlening: door bijvoorbeeld baliemedewerkers en ander servicegericht personeel van de gemeente de gratis e-learning ‘Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening’ te laten volgen. Bij de Movisie-academie zijn ook andere e-learnings te vinden die je kennis over LHBTI vergroten.

Draagvlak en bewustwording

Naast intern draagvlak is extern draagvlak en bewustwording belangrijk. Om dit te bevorderen kunnen er activiteiten samen met lokale belangenorganisaties, welzijnsorganisaties en bijvoorbeeld sportverenigingen worden georganiseerd. Er werden diverse effectieve voorbeelden aangehaald voor tijdens de Coming-Outdag. Zoals het hijsen van de Regenboogvlag door de gemeente zelf, het uitdelen van vlaggen aan scholen en kerken, een Regenboogontbijt op het stadhuis, een Roze kast, of sportverenigingen hier meer aandacht aan laten besteden.

Samen pionieren

Een mooi bijkomend resultaat van deze intervisiebijeenkomst was niet alleen de kennisuitwisseling op deze dag zelf, maar dat de deelnemende gemeenten ook graag met elkaar in contact wilden blijven. Door samen te pionieren kan het LHBTI-beleid nog beter vorm gaan krijgen. Hierbij kunnen ze zeker ook gebruik maken van de kennis en informatie van het programma Regenboogsteden en de gemeenten in hun eigen regio die al langer bezig zijn.

Heb je vragen over LHBTI-beleid op lokaal niveau? Bekijk dan onze veelgestelde vragen over regenbooggemeenten.

Naar veelgestelde vragen

Tekst: Tamara Keers