Citytrainers

1 november 2015

De interventie Citytrainers zet in op het trainen van inwoners van 14 jaar en ouder, die hierdoor in staat zijn om sportieve of culturele activiteiten in hun wijk of dorp te initiëren en te organiseren. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige mix van deelnemers in geslacht, etniciteit en opleidingsniveau. De deelnemers worden tijdens hun opleiding actief naar een ervaringsplek begeleid. Voor de activiteiten die zij organiseren werven ze deelnemers uit hun eigen netwerk.

Download de uitgebreide interventiebeschrijving:

Methodebeschrijving-citytrainers.pdf 838.75 KB

Thumbnail

Praktijkonderzoek laat zien dat deelname in veel gevallen een positieve uitwerking heeft op het zelfvertrouwen van deelnemende jongeren. Zij geven aan dat ze door het project meer betrokken zijn bij hun buurt, hun talent hebben verbeterd en dat ze trots zijn op wat ze hebben bereikt. Van 200 getrainde citytrainers in ’s-Hertogenbosch is de helft actief gebleven.

Doelgroep

Citytraining staat open voor inwoners vanaf 14 jaar die de Nederlandse taal beheersen en gemotiveerd zijn om sport- en culturele activiteiten te organiseren in hun stad of dorp. Gestreefd wordt naar een brede invulling van de doelgroep. Een groep van maximaal 15 deelnemers die de training volgen, bestaat idealiter uit een evenwichtige mix van deelnemers naar geslacht, etniciteit en opleidingsniveau. Vindplaatsen zijn onder andere scholen, culturele instellingen, sportverenigingen en krachtwijken.

Doel

Inwoners initiëren, ontwikkelen en begeleiden sportieve en/of culturele activiteiten in hun buurt, wijk of stad en creëren daarmee een vraaggestuurd aanbod dat optimaal aansluit bij de behoeftes van inwoners.

Aanpak

De interventie Citytrainers zet in op het trainen van inwoners tot Citytrainers die in staat zijn om samen met andere organisaties sport- en culturele activiteiten te organiseren, onder andere voor mensen uit hun eigen buurt of netwerk. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op bijvoorbeeld het gebied van zelfvertrouwen. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee en een half uur, twee follow-up dagen van vier uur en 15 uur praktijkervaring. Het totale tijdsbestek hangt af van de tijd die de cursusleider tussen de bijeenkomsten laat zitten. Doorgaans beslaat de training ongeveer vier maanden.

Uitvoerende organisaties

De interventie Citytrainers is geschikt voor vrijwilligersorganisaties en organisaties in het maatschappelijk veld.

Ontwikkelaar
‘S-PORT - Gemeente ’s-Hertogenbosch
Ires Libert
i.libert@s-hertogenbosch.nl
073 615 51 55 / 06 52 58 52 58
www.citytrainersdenbosch.nl

Onderzoek

Wat in 2007 begon met één groep van tien deelnemers, is in 2014 als volgt uitgegroeid (Afdeling Sport & Recreatie, 2011-2014).

 • 200 Citytrainers in ’s-Hertogenbosch
 • 3.000 uur praktijkervaring opgedaan
 • Vijftig procent (100 Citytrainers) is actief gebleven en spendeert gemiddeld 12 uur per jaar (in totaal dus  1.200 uur) aan activiteiten
 • Van deze 50% zet 14% (28 Citytrainers) zich structureel gemiddeld twee uur per week in (2.240 uur per jaar)
 • De totale structurele inzet bedraagt dus 3.440 uur per jaar
 • > 8.000 deelnames aan activiteiten
 • + 300 activiteiten extra georganiseerd naast het bestaande aanbod van activiteiten
 • In de eerste helft van 2015 zijn 60 Citytrainers opgeleid.

Samenvatting werkzame elementen

 • Het talent, verhaal, probleem en/of de uitdagingen van de deelnemers aan de Citytraining staan centraal, de training levert maatwerk op individueel niveau.
 • Het is een laagdrempelige interventie, toegankelijk voor inwoners vanaf 14 jaar die de Nederlandse taal beheersen en gemotiveerd zijn om sport- en culturele activiteiten te organiseren in hun stad of dorp en is kosteloos.
 • Deelnemers zetten hun eigen ideeën en talenten om in activiteiten en realiseren zo een vraaggestuurd aanbod.
 • Eigen initiatieven komen tot stand en de deelnemers bouwen aan een duurzaam netwerk. Door middel van de praktijkervaringsbank weten mensen en inspirerende partijen elkaar te vinden.
 • De interventie kan uitgevoerd worden door verschillende partners, waardoor het niet organisatie-afhankelijk is en overgenomen kan worden door andere organisaties.
 • Inwoners (Citytrainers) werven andere inwoners, waardoor het bereik groter is en mensen op een natuurlijke manier kennismaken met organisaties/verenigingen.
 • De rol van professionals en vrijwilligers wordt anders ingevuld dan in het sport- en cultuurbeleid gebruikelijk is: er wordt minder vanuit het bestaande aanbod geredeneerd en gehandeld en meer vanuit overleg en interactie met de betrokken jongeren of volwassenen. Hierdoor sluit het aanbod beter aan op de vraag en behoeften.
 • Er vindt een ‘warme’ overdracht van de aspirant Citytrainer plaats van de cursusleider naar de praktijkbegeleider. Dit draagt bij aan het beter bereiken van de doelgroep en tussen Citytrainers en professionals ontstaat door het intensieve contact een vertrouwensband.
 • Praktijkbegeleiders worden opgeleid. Professionals uit organisaties leren coachen, waardoor ze vanuit de organisaties een meer vraaggestuurd aanbod tot stand kunnen brengen en de drempel tot samenwerking met nieuwe vrijwilligers/Citytrainers kleiner wordt.
 • Er is nazorg voor opgeleide Citytrainers door ze betrokken te houden bij vrijwillige taken in de stad. Wanneer zij een tijd niet actief zijn geweest worden ze benaderd.
Beoordeling
De interventie Citytrainers is in oktober 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De interventie is stapsgewijs duidelijk en volledig beschreven. De beoordelaars waarderen de peer-to-peerbenadering in combinatie met de samenwerking tussen verschillende verenigingen en organisaties. Het betrekken van jeugd en hen aanspreken op hun krachten en kwaliteiten maakt dat je als citytrainer echt iets bent en ergens bij hoort. Bovendien zorgt het laagdrempelig georganiseerde aanbod, dichtbij huis, dat contacten tussen buurtbewoners versterkt kunnen worden.