Natuurlijk, een netwerkcoach!

In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk. Het bestaat uit een 10-stappenplan dat de (vrijwillige) netwerkcoach samen met de cliënt doorloopt.

Download de volledige methodebeschrijving

Interventiebeschrijving-Natuurlijk-een-netwerkcoach-2021.pdf 434.96 KB

Thumbnail

Doel

Het sociale netwerk van mensen in kwetsbare situaties is zodanig versterkt, dat zij meer kwaliteit van leven en sociale steun ervaren.

Doelgroep

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! richt zich op mensen in kwetsbare situaties of omstandigheden, die een zwak sociaal netwerk (weinig ondersteunende relaties) hebben.

Aanpak

In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk. De interventie kenmerkt zich door twee belangrijke elementen:

 1. Een systematische en methodische aanpak volgens het TO GROW coaching model opgebouwd in tien stappen verdeeld over drie fasen.
 2. De houding van de vrijwillige netwerkcoach: deze werkt vanuit een gelijkwaardige en coachende houding. Deze houding bestaat uit: persoonlijk en coachend contact, het bieden van sociale steun en focus op sociale netwerkversterking.

Het coachingstraject duurt gemiddeld negen maanden en kent drie basisregels:

 • De cliënt kiest de acties en bepaalt het tempo (eigen regie en tempo).
 • De stappenvolgorde en werkbladen zijn hulpbronnen (maatwerk).
 • De coach verbindt, assisteert en coacht de eigen kracht van de cliënt en het cliëntsysteem.

In de interventie staat zelfsturing centraal. De netwerkcoach bevordert de groei van de cliënt zodat die zich steeds bewuster, verantwoordelijker en oplossingsgerichter opstelt.

Materiaal

Handboek 'Natuurlijk, een netwerkcoach! Van A naar Beter in 10 stappen'. Deze werkmap voor
netwerkcoaches is in 2009 voor het eerst uitgebracht, in 2021 is de hernieuwde druk verschenen. De werkmap is te bestellen via de website van MantelzorgNL.

E-learning Netwerkcoach is ter versterking van de methodiek en kan worden ingezet door organisaties ten behoeve van hun training aan vrijwilligers die netwerkcoach willen worden. De e-learning is te bestellen via de website van MantelzorgNL.

Ontwikkelaar
Martin van de Lustgraaf

Eigenaar
MantelzorgNL
Mariët Crama | Programmaleider Maatschappelijke Dienstverlening
Sparrenheuvel 38, 3708 JE Zeist
m.crama@mantelzorg.nl
030 659 2222
www.mantelzorg.nl

Onderzoek

In 2015-2017 is een kwaliteit onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam naar het gebruik en effectiviteit van Natuurlijk, een netwerkcoach! bij ouderen (65- tot 75-jarigen). In dit onderzoek is middels interviews, groepsgesprekken en observaties onderzocht of het gebruik van Natuurlijk, een netwerkcoach! leidt tot minder eenzaamheid. Dit blijkt het geval, mits de oudere zichzelf aanmeldt en er een goede ‘match’ is.

Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam / Universiteit van Amsterdam heeft in 2015-2017 onderzocht of het inzetten van Natuurlijk, een netwerkcoach! effecten heeft op de fysieke en psychische gezondheid van de cliënten en zo ja, welke. Hiervoor zijn interviews afgenomen onder deelnemers bij aanvang en aan het einde van de interventie. Daarnaast is voor en na deelname aan de interventie een vragenlijst afgenomen bij de deelnemers. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

 1. Natuurlijk, een netwerkcoach! heeft voor de meeste deelnemers een positief effect op verschillende aspecten van mentale gezondheid;
 2. De belangrijkste werkzame mechanismen die de bijdrage van Natuurlijk, een netwerkcoach! aan gezondheid van deelnemers verklaren zijn:
  a. Het persoonlijke contact tussen netwerkcoach en client
  b. De coachende/ondersteunende rol van de netwerkcoach
  c. De ondersteuning die de netwerkcoach biedt bij het zoeken en aangaan van relaties.
 3. Niet iedereen heeft baat bij Natuurlijk, een netwerkcoach! De groep met een kleine en homogene netwerk lijkt het minst baat te hebben bij deze methode.

 

Beoordeling
De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! is in juli 2021 door een onafhankelijk panel opnieuw beoordeeld als Goed Beschreven (na vijf jaar worden beoordeelde interventies herbeoordeeld). De beoordelaars prijzen de doorontwikkeling naar een flexibeler toepassing en het zorgvuldige begeleidingstraject door de coördinator van vrijwilliger en client. Er is een goed uitgewerkt stappenplan beschikbaar.