Ongekend talent

De cursus Ongekend Talent stimuleert senioren hun talenten te ontdekken en deze actief in te zetten voor de samenleving. De cursus wordt gegeven door vrijwillige trainers, die hiervoor een train-de-trainerscursus volgen. Tijdens vijf bijeenkomsten bepaalt elke deelnemer een doel, maakt een plan en gaat over tot actie.

Methodebeschrijving-ongekend-talent.pdf 226.04 KB

Deelnemers geven in evaluatieonderzoek aan dat het aanbrengen van structuur in je plannen een belangrijke rol speelt in het ontdekken van de eigen talenten. De cursus leert deelnemers om barrières te doorbreken en om te gaan met verwachtingen van de omgeving. Het werken met ambassadeurs is belangrijk voor de werving van deelnemers. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend.

Doel

De cursus Ongekend Talent stimuleert senioren hun talenten te ontdekken en deze actief in te zetten voor de samenleving.

Doelgroep

Ongekend Talent richt zich op senioren (mannen en vrouwen) vanaf 50 jaar met diverse etnische achtergronden, die hun tijd graag zinvol willen invullen.

Aanpak

De cursus Ongekend Talent bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. In die bijeenkomsten worden de mogelijkheden, kwaliteiten en wensen van de deelnemers in kaart gebracht. De cursus gaat in op vragen als: ‘Wat had ik altijd al willen doen? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat heb ik nodig om deze te versterken en hoe kan ik dat bereiken?’ De cursus wordt gegeven door vrijwillige trainers. Deze trainers doorlopen een train-de-trainercursus. De cursus is praktisch opgezet en bouwt voort op de kennis en ervaringen die deelnemers al bezitten. Er wordt gewerkt met een losbladig materiaalsysteem, waardoor de trainer in de voorbereiding de op de doelgroep afgestemde materialen en opdrachten kan inzetten. Elke deelnemer bepaalt tijdens de cursus zijn of haar doel, maakt een plan en gaat over tot actie.

Uitvoerende organisaties

Organisaties in het maatschappelijk veld die via het werken met vrijwilligers burgerparticipatie in hun gebied willen ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welzijnsorganisaties, sociaal-cultureel werk en vrijwilligersorganisaties.

Ontwikkelaar
Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie
Heili Bassa
010 467 17 11
www.pluspuntrotterdam.nl

Onderzoek

In het jaarverslag Ongekend Talent 2011 (Pluspunt, 2012) zijn evaluaties van de trainers opgenomen waarin de resultaten van evaluatieverslagen ingevuld door de deelnemers zijn verwerkt. Daaruit blijkt onder andere dat het aanbrengen van structuur in je plannen een belangrijke rol speelt in het ontdekken van je talenten. Mindmappen blijkt een succesvolle manier om je gedachten te ordenen, maar het kost wel investering om het te leren. De cursussen leren deelnemers om barrières te doorbreken, om te gaan met verwachtingen van de omgeving et cetera. Cursisten geven aan het werken in groepen als prettig te ervaren. Het werken met ambassadeurs speelt een belangrijke rol in de werving van de deelnemers voor de cursussen.

Samenvatting werkzame elementen

  • Bewustmaking van eigen talenten, mogelijkheden, passie en wensen door cursisten toe te rusten met vaardigheden om dit in kaart te brengen.
  • Actief inzetten van eigen talenten voor de samenleving.
  • Empowerment: elke cursist bepaalt zijn/haar eigen doel.
  • Concrete actie: formulering van een persoonlijk actieplan.
  • Streven naar nieuw evenwicht: verlies in het ene levensdomein (arbeid, gezondheid, sociale context) wordt gecompenseerd met winst in een ander levensdomein.
  • Dialoog met de omgeving: via een groepscursus en het werken met maatjes worden ervaringen gedeeld. Deelnemers zijn hierdoor beter in staat hun (ervarings)kennis in te zetten en te behouden.
  • Voorbeeldfunctie van vrijwillige trainers van dezelfde leeftijd en achtergrond.
  • Maatwerk: via een losbladige werkmap kan de cursus op maat gemaakt worden.
  • Het werken met sleutelfiguren uit de doelgroep (ambassadeurs) stimuleert deelname van migrantengroepen en draagt bij aan het zichtbaar maken van vrijwillige inzet door allochtone senioren.