Ongekend Talent

praktijkvoorbeeld - 14 mei 2007

Met het project Ongekend Talent wil Pluspunt de eigen mogelijkheden en competenties van jonge senioren en van senioren met diverse etnische achtergronden in kaart brengen en hen stimuleren deze in te zetten door maatschappelijk actief te worden.

Werkwijze

Train de trainers
De cursus Train-de-trainers, bedoeld voor senioren die straks de cursussen gaan geven aan de deelnemers van de cursus Ongekend Talent.

Cursus Ongekend Talent
Deze cursus bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten waarin de eigen mogelijkheden, kwaliteiten en wensen in kaart worden gebracht. Ook wordt een eigen persoonlijk actieplan opgesteld met realiseerbare doelen. Op de laatste bijeenkomst worden maatjesgroepen gevormd die elkaar gericht blijven stimuleren om de gestelde doelen tot uitvoering te brengen gedurende een gezamenlijk van te voren vastgestelde periode. Dit kan vorm krijgen in live-contacten, maar kan ook digitaal.

Wervingscampagne
Posters, verspreidt in de stad, in bibliotheken, trams en openbare gebouwen. De poster draagt een boodschap uit waarin duidelijk een rolmodel van ongekend talent naar voren komt.
Benaderen zelforganisaties en koepelorganisaties.
Plaatsen persberichten en verhalen van voorbeeld senioren in lokale media en op websites van meewerkende organisaties Organiseren jaarlijkse expertmeeting, bedoeld voor organisaties die werken met vrijwilligers Overdracht

Methodiek
De gehanteerde methode uit het project wordt overdraagbaar gemaakt naar vrijwilligersorganisaties, zodat de cursusmethode ingezet kan worden in het reguliere werk.

Doel

De eigen mogelijkheden en competenties van jonge senioren en van senioren met diverse etnische achtergronden in kaart brengen en hen stimuleren deze in te zetten door maatschappelijk actief te worden.
Organisaties prikkelen om de competenties van allochtone en autochtone senioren meer in te zetten.
De beeldvorming rond senioren doorbreken, met name dat zij alleen maar inzetbaar zouden zijn als vrijwilliger bij andere ouderen of bij organisaties gericht op ouderen.

Doelgroep

Jonge senioren
Allochtone senioren
Vrijwilligersorganisaties

Resultaat

Resultaten tot en met 2008
Vanaf de start van het project hebben zeven cursussen Ongekend Talent plaatsgevonden met in totaal 95 deelnemers.
Omdat de cursus Ongekend Talent flexibel inzetbaar is, heeft hij drie keer in een kortere vorm als workshop plaatsgevonden. Hieraan hebben 27 senioren deelgenomen. De Expertmeeting op 25 september 2008, met als titel ‘Het benutten van ongekende talenten, kwaliteiten en ervaringen van 50-plussers’ had 41 deelnemers.

Resultaten in 2009
de methodiekbeschrijving van Ongekend Talent is beschikbaar via de website (PDF) Resultaten in 2010
Op 2 maart 2010 organiseerde Pluspunt, in samenwerking met Movisie ‘De kracht van Zilveren Kracht’, een expertmeeting over de wijze waarop vrijwilligersorganisaties babyboomers en oudere migranten aan kunnen spreken.

Samenwerkingspartners

Vrijwilligerscentrale Rotterdam/Proxy, Steunpunten Vrijwilligerswerk, CMO-Stimulans, TRAIN, STAP, PBR en Ouderenbonden en zelforganisaties.

Financiering

Oranje Fonds, stichting Sluyterman Van Loo, stichting Tot Steun van Tolkenwerk in Zuid-Holland en Solidarodam. In 2010 en 2011 wordt het project voortgezet met financiele steun van het Oranje Fonds en de dienst JOS van de gemeente Rotterdam.

Website

Looptijd

Looptijd start
2007-12-01

Looptijd einde
2011-12-31

Uitvoerende organisaties

Stichting Pluspunt Rotterdam
Graaf Florisstraat 43
3021 CC Rotterdam
T 010 467 17 11
E info@pluspuntrotterdam.nl
www.pluspuntrotterdam.nl

Plaats

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

Land

Nederland

Contact

Heili Bassa
Stichting Pluspunt Rotterdam
T 010-467 17 11
E info@pluspuntrotterdam.nl

Downloads
Methodiek Ongekend Talent