Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De begrippen ontward

Kennisdossier 5 van het programma Aandacht voor iedereen

‘Zelfregie’, ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn belangrijke termen die in de Wmo veel gebruikt worden. Ze vormen de kern van twee belangrijke veranderingen die al een tijd gaande zijn en die nu versneld worden door de decentralisaties en bezuinigingen. Dit kennisdossier verheldert de verschillende betekenissen waarin deze begrippen worden gebruikt.

Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ heeft als doel het toerusten van Wmo-raden en belangenbehartigers. Een onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van goede voorbeelden uit de praktijk, waarmee Wmo-raden hun adviesrol beter kunnen vervullen bij beleidsontwikkeling van gemeenten. De landelijke kennisinstituten MOVISIE en Vilans verzamelen en verrijken deze voorbeelden in samenwerking met twee kennismakelaars van het programma. Er zullen naar verwachting zeven themadossiers worden ontwikkeld over diverse onderwerpen.

Bekijk ook de andere kennisdossiers:

Kennisdossier 4: Bouwen aan sociale netwerken van mensen met een beperking, ziekte of aandoening
Kennisdossier 3: Burgerprojecten in zorg en welzijn
Kennisdossier 2: De Wmo-raad en haar diverse achterban
Kennisdossier 1: De rol van ervaringsdeskundigen in clientondersteuning

Bron