Themadossier Israël – Palestina

De situatie in Israël en Palestina is na de aanslag van Hamas gruwelijk geëscaleerd. En wat daar gebeurt, heeft ook hier impact. Gemeenten, sociaal professionals, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, docenten en werkgevers kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de gevolgen hiervan. Movisie wil hen handvatten bieden voor hoe hiermee om te gaan door het aanreiken van onderbouwde kennis op basis van wetenschappelijke onderzoek, praktijk- en ervaringskennis. In dit themadossier bundelen we de komende tijd deze kennis rondom een aantal deelthema’s.

Als het stormt in de wereld, waait het ook in Nederland

Natuurlijk is wat we hier in Nederland ervaren niet vergelijkbaar met wat inwoners van Palestina en Israël doormaken. Of met het verdriet, de zorgen en ervaren onmacht van familie en vrienden elders in de wereld, waaronder ook Nederland. Maar de hartverscheurende beelden van geweld en onmenselijk leed raken ons allemaal. Vanuit verschillende achtergronden, betrokkenheid, perspectieven en opvattingen zijn er verschillen in hoe mensen dit beleven en uiten.  Dit zorgt voor ongemak, spanningen en conflict tussen mensen en zelfs ook tot polarisatie en discriminatie. Dit is merkbaar op alle niveaus in de samenleving. Het komt binnen op scholen, in buurthuizen, op de werkvloer, binnen gemeenschappen, in vriendenkringen en families. In online community's en platforms lopen de emoties hoog op.

Van polarisatie naar verbinding

Gebeurtenissen ver weg kunnen van invloed zijn op de sociale stabiliteit in ons land. Dat wordt ook duidelijk nu het al langlopende conflict in Gaza en Israël gruwelijk is geëscaleerd en vele burgerslachtoffers eist onder Palestijnse en Israëlische burgers. Enerzijds leidt dit tot nieuwe verbindende initiatieven zoals bijvoorbeeld #DeelDeDuif en De Vredeswandeling. Anderzijds worden bestaande verschillen tussen groepen mensen verscherpt en leidt de situatie daar tot onderlinge spanningen en conflict. In dit dossier delen we kennis die kan helpen om hierover respectvol met elkaar in gesprek te blijven en escalatie te voorkomen.

Discriminatie, racisme en haatspraak

De oorlog in Gaza en Israël is geografisch kilometers ver weg maar voor velen dichtbij. Het kan persoonlijk raken, er ontstaan discussies en soms staan mensen lijnrecht tegenover elkaar. Als gemeente, docent, als jongerenwerker, opbouwwerker of sociaal werker in de wijk kan het ook op jouw bordje terecht komen. Joodse organisaties geven aan dat de vrees voor antisemitisme groeit, net als de angst bij islamitische organisaties voor moslimdiscriminatie. Op online platforms lopen de emoties hoog op. Wat kun je hier tegen doen?

Weerbare samenleving

Hoewel de gruwelijke en hartverscheurende beelden van de oorlog niemand onberoerd laten, raken deze bepaalde (groepen) mensen extra hard. In de eerste plaats mensen uit Palestina en Israël die hier wonen. Maar ook mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Oekraïne, Afghanistan of Libanon, die de oorlog in hun eigen land ontvluchtten. Zij worden nu opnieuw met hun eigen pijn en trauma’s geconfronteerd. Het is belangrijk dat zij ergens terecht kunnen en dat zij steun ervaren uit hun omgeving.

Ook moslims en joden in Nederland hebben het zwaar te verduren. Discriminatie jegens hen is opgelaaid en ook zijn er steeds meer signalen van haatspraak en bedreigingen. Dit zorgt voor zorgen en ervaren onveiligheid. Ook voor hen is het belangrijk om erkenning en begrip te krijgen en steun te ervaren, van elkaar en mensen uit hun omgeving. Maar bijvoorbeeld ook op hun werk, op school of in de wijk is het belangrijk om hier oog voor te hebben en ruimte te bieden om hierover ervaringen of emoties te delen.

Artikelen en publicaties