Doe mee met de grote raadpleging van het sociaal werk 2020

18 november 2020

Uit onderzoek naar arbeidsproblematiek in zorg en welzijn blijkt dat veel sociaal werkers ontevreden zijn. Hoe komt dat en wat is daarvan de invloed op hun beroepsuitoefening? Welke impact hebben de recente verschuivingen en veranderingen in het sociaal domein op sociaal werkers? Laat ook jouw stem horen en doe mee met ‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’.

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die werkt binnen het sociaal domein, de jeugdzorg en -hulp, welzijn, de maatschappelijke dienstverlening maar ook daarbuiten zoals in de zorg- en gezondheidszorg, de sportsector en het bedrijfsleven. Met jouw input kunnen we een gezamenlijk beeld schetsen en op zoek gaan naar verbetermogelijkheden, zodat jij jouw werk in de toekomst met de benodigde kracht en randvoorwaarden kan (blijven) uitvoeren. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het boek ‘Professionalisering van sociaal werk’. We verloten 10 exemplaren onder de deelnemers.

De enquête invullen kon tot en met 10 januari 2021. Rond maart 2021 maken we de uitslagen en de vervolgstappen bekend.

Waarom deze raadpleging?

De laatste 5 jaar is er veel veranderd in het sociaal domein. De impact daarvan op sociaal werkers werd al voor de coronacrisis zichtbaar. Uit onderzoek naar arbeidsmarktproblematiek (TNO, november 2019) blijkt dat veel sociaal werkers ontevreden zijn. 44% van de mensen werkzaam in het primair proces wil binnen 5 jaar de sector verlaten en 36% van de werknemers ervaart de werkdruk als (veel) te hoog. Men is ontevreden met de arbeidsvoorwaarden en ervaart gebrek aan autonomie. Het vak sociaal werk is aan veranderingen onderhevig en dit lijkt impact te hebben op de sociaal werkers.

Veel veranderingen

De complexiteit en diversiteit van vraagstukken neemt toe en (taaie) sociale vraagstukken als armoede, toenemende tweedeling, radicalisering blijken lastig aan te pakken. Tegelijkertijd is door de decentralisatie en de transformatie meer nadruk komen te liggen op (het inzetten van) de eigen kracht van inwoners en van netwerken bij de aanpak van sociale problematiek en is er een toename van informele zorg. Ook wordt van de sociaal werker verwacht dat zij steeds meer interprofessioneel samenwerken. Gemeenten maken door de tekorten keuzes en effectiviteit en efficiëntie worden steeds belangrijker.

Wat is de impact van alle veranderingen op de sociaal werker?

Daarnaast lijken er voortdurend organisatieveranderingen plaats te vinden: op het snijvlak van verschillende sectoren en disciplines ontstaan nieuwe functies en organisatievormen. Zo zijn steeds meer sociaal professionals werkzaam in (sociaal) wijkteams, wordt sociaal werk door verschillende disciplines uitgevoerd en pakken andere domeinen steeds meer de sociale vraagstukken zelf op. In het vak zijn grote verschuivingen aan de gang: verschuivingen in functies, in organisaties en in de omgeving waarvan vaak onduidelijk is waar die verschuivingen toe gaan leiden. De grote vraag is: wat is de impact van dit alles op de sociaal werker?

De stem van de sociaal werker laten horen

‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’ wil deze veranderingen en de impact daarvan voor sociaal werkers in kaart brengen. Hoe ziet dit brede beroep er anno 2020 in de praktijk uit? Welke veranderingen zien sociaal werkers en welk effect hebben al deze ontwikkelingen op de beroepsuitoefening van de sociaal werker? Wat doen al die ontwikkelingen met de inhoud en positie van het beroep en met de positionering van de sociaal werker? En hoe werkt dat door op cliënten?

In de raadpleging vragen we naar de volgende thema’s:

  • Welke veranderingen in de werkzaamheden ervaren sociaal werkers?
  • Welk effect hebben de opdrachtgever en de organisatievorm op de beroepsuitoefening en de sociaal werker?
  • Hoe ervaart de professional zijn/haar beroepsidentiteit en professionele autonomie?
  • Wat is het effect ervan op zijn/haar vitaliteit en toekomstbeeld?

Komende jaren organiseren we de raadpleging elk jaar opnieuw. Zo wordt zichtbaar hoe het beroep zich ontwikkelt over de jaren heen, welke elementen daarin een rol spelen en wat de impact daarvan is op sociaal werkers.

Corona en de gevolgen voor sociaal werkers

Een andere vragenlijst die onder sociaal werkers verspreid wordt, is de vragenlijst van hogeschool Saxion naar de ervaringen en behoeften van sociaal werkers tijdens het beoefenen van hun beroep in de tweede lockdown. Deze vragenlijst wordt ook in andere Europese landen uitgezet. De resultaten zijn daardoor internationaal vergelijkbaar en worden in Nederland aangeboden aan Movisie, FCB, Sociaal Werk Nederland, BPSW en de Werkplaatsen Sociaal Domein. Lees meer en vul ook deze vragenlijst in.