Theatervoorstelling ‘Kan ik iets voor je doen?’ over menselijke maat in het sociaal domein

Voor gemeenten die willen doen wat nodig is

‘Kan ik iets voor je doen?’ is een theatervoorstelling over het belang van de menselijke maat in het sociale domein. Vanaf dit voorjaar speelt deze voorstelling voor gemeentes of organisaties die onmacht in het systeem ervaren en dit willen doorbreken door meer te ‘doen wat nodig is’. De voorstelling sluit aan bij de werkwijze van Movisie waarbij we gemeenten ondersteunen bij de aanpak van taaie sociale problemen. 

Deze voorstelling is in samenwerking met Movisie ontwikkeld door theatergroep Amsterdams Allooi, Stichting Reindert en Keuzegoeroes.

Gemeenten bieden zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Veelal gaat dit goed, maar inwoners ervaren ook dat de uitvoering op een aantal thema’s beter kan. Nog steeds zijn er de verhalen en situaties over wanhoop en verwarring bij de burger met een hulpvraag, en de onmacht van gemeentemedewerkers om inwoners goed te helpen. 

Maatwerk

Movisie krijgt regelmatig vragen van gemeenten over hoe zij dit kunnen voorkomen en aanpakken. Deze gemeenten willen er zijn voor al hun inwoners. Ze willen maatwerk toevoegen aan de uitvoeringspraktijk voor situaties waarbij de regels tekortschieten of problemen zelfs vergroten. 

'Vanuit het perspectief van inwoners wordt de problematiek in beeld gebracht'

Inzet van interventieprofessionals

Movisie werkt bij dit soort vragen samen met interventieprofessionals zoals Stichting Reindert en zet onderbouwde kennis in om gemeenten te ondersteunen bij het oplossen van taaie sociale vraagstukken als armoede, polarisatie, ondermijning en overlast. De professionals doen onderzoek in de wijk en horen en zien de inwoner, en vervolgens doen ze wat nodig is. Bij urgente situaties komen de interventieprofessionals direct in actie en proberen de mensen (weer) aan te sluiten op de benodigde hulp en ondersteuning.

De menselijke maat is leidend in deze aanpak. Vanuit het perspectief van inwoners wordt de problematiek in beeld gebracht. Dat leidt tot verhalen die binnenkomen bij bestuurders, beleidsmakers en andere professionals. 

Menselijke maat

De voorstelling ‘Kan ik iets voor je doen’, gaat over de verhalen en ervaringen van inwoners, opgetekend door Stichting Reindert. Samen met de bevindingen en aanbevelingen uit het proefschrift ‘Anders kijken, een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein’ (Movisie 2019), vormen deze verhalen de rode draad in de voorstelling. 

Movisie voorzitter Janny Bakker-Klein: ‘Acht jaar na de decentralisering lijkt de menselijke maat soms verder weg dan ooit. Tegelijkertijd zie ik overal om me heen voorbeelden van professionals en ambtenaren die oprecht vragen naar wat inwoners nodig hebben en van daaruit passende ondersteuning bieden. Het kan dus wel, maar het vraagt commitment en echte veranderbereidheid van een organisatie om zo’n systeem- en cultuurverandering door te voeren. De confrontatie met praktijkverhalen, op een theatrale manier voor het voetlicht gebracht kan hierbij helpen.’ 

De menselijk maat?

In 2015 werden de jeugdzorg, de langdurige zorg en werk en inkomen gedecentraliseerd. De gedachte was dat er meer maatwerk zou kunnen worden geleverd als de uitvoering dichter bij de burgers zou komen. Gemeenten kennen hun burgers beter en kunnen daarmee ook beter inschatten wat er nodig is voor wie. Door efficiëntie-denken, schaalvergroting, protocollering en automatisering is die inschatting in de verdrukking gekomen. Movisie zet zich in om de menselijke maat weer voorop te stellen. Wat is de menselijke maat? En hoe pas je hem als gemeente toe? Daarover ging Movisie voorzitter Janny Bakker-Klein in gesprek met Marcel Ham tijdens een webinar in 2022.

Bekijk het webinar 

Theater als veranderinstrument

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Uit de sociaalwetenschappelijke literatuur over vooroordelen, stereotypen en discriminatie komt naar voren dat kunst waarin verhalen verteld worden, bij uitstek een geschikt middel is om vooroordelen te verminderen. Dat komt omdat theater mensen de mogelijkheid geeft om zich in te leven in mensen die ‘anders’ zijn dan jijzelf en waarin je in het ‘normale’ leven niet zo gauw inleeft. Door in de theatervoorstelling ‘Kan ik iets voor je doen’ verhalen van inwoners voor het voetlicht te brengen wordt je als toeschouwer gestimuleerd je in te leven en te reflecteren op je eigen handelen. 

Movisie deed eerder onderzoek naar theater als middel om vooroordelen te verminderen verzamelde verschillende studies over dit onderwerp in een wat werkt dossier

Samenwerken met Movisie?

Movisie ondersteunt gemeenten die samen met de mensen om wie het gaat tot andersoortige oplossingen willen komen. Samen met inwoners en professionals én met diepgaande kennis komen we tot een aanpak voor taaie sociale problemen die werkt én doorwerkt in alles wat de gemeente doet. Deze werkwijze vraagt om lef, zowel van bestuurders als van professionals in beleid en uitvoering. Benieuwd wat we voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem contact op met Wendy Haasnoot (w.haasnoot@movisie.nl). 

Voorstelling bijwonen of boeken?  

De theatervoorstelling ‘Kan ik iets voor je doen’, kan onderdeel zijn van een traject met Movisie. Maar is ook daarbuiten te boeken voor groepen. Voor meer informatie, de trailer of reserveringen: demenselijkemaat@amsterdamsallooi.nl

N.B. Voor theatergroepen/gezelschappen die geïnteresseerd zijn dit thema op het podium te brengen is het script beschikbaar. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de communicatieafdeling van Movisie.

Flyer Kan ik iets voor je doen?