Kennissynthese Sociaal Werk: Bevorderen van sociale inclusie

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze voldoende toegerust zijn om de complexe vraagstukken aan te pakken. In de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk werden er vier ‘pijlers’ geformuleerd voor de agenda. Pijler 2 gaat over het thema sociale inclusie.

Dit rapport is onderdeel van een serie kennissynthesen. De andere rapporten zijn te vinden via de onderstaande links:

Een overkoepelende reflectie op de kennissynthesen is hier te vinden:

Deze kennissynthese biedt een overzicht van beschikbare kennis en kennishiaten over ‘Het bevorderen van inclusie’. Het rapport geeft een indruk van de thema’s waar al veel of juist weinig over bekend is. Voor deze kennissynthese is een expertmeeting gehouden en een literatuuronderzoek gedaan. Twee groepen worden met name belicht: mensen met geestelijke gezondheidsproblemen (ggz-problematiek) en mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Beide groepen kampen met belemmeringen op meerdere gebieden. De reden om deze twee groepen uit te lichten, is dat juist deze mensen vaak te maken hebben met sociale uitsluiting.

Deze kennissynthese geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: Welke theoretische, praktijk-, ervarings- en methodische kennis is er al beschikbaar voor het bevorderen van sociale inclusie binnen het sociaal werk? Wat zijn de kennishiaten en welke aanbevelingen vloeien hieruit voort voor de toekomstige onderzoeksprogrammering sociaal werk? Deze vragen zijn dus specifiek onderzocht voor de twee aangegeven doelgroepen, mensen met ggz-problemen en/of verslaving en daarnaast mensen met een licht verstandelijke beperking.