Kennissynthese Sociaal Werk: Radicalisering en polarisatie

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze voldoende toegerust zijn om de complexe vraagstukken aan te pakken. In de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk werden er vier ‘pijlers’ geformuleerd voor de agenda. Pijler 1 gaat over de thema's radicalisering en polarisatie.

Dit rapport is onderdeel van een serie kennissynthesen. De andere rapporten zijn te vinden via de onderstaande links:

Een overkoepelende reflectie op de kennissynthesen is hier te vinden:

Deze kennissynthese gaat over de pijler ‘Versterken van sociale samenhang’. Binnen deze pijler zijn verschillende urgente vraagstukken geformuleerd waarin het sociaal werk een cruciale rol kan spelen: polarisatie, radicalisering en ondermijning; leefbaarheid en veiligheid in buurten; sociale isolatie. Samen met experts, wetenschappers, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen uit het werkveld, zijn we tot twee urgente vraagstukken gekomen om in deze kennissynthese te onderzoeken. Dit zijn radicalisering en polarisatie. 

De kennissynthese biedt zicht op de bestaande én ontbrekende kennis op het gebied van radicalisering en polarisatie. Deze informatie biedt aanknopingspunten voor het formuleren van kennisvragen. Hieruit is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Welke theoretische kennis, praktijk-, ervarings- en methodische kennis voor en van het sociaal werk is al beschikbaar voor de aanpak polarisatie en radicalisering? En voor welke vraagstukken is (meer) onderzoek en kennisvergaring nodig?

In aparte hoofdstukken hebben we antwoord gegeven op de volgende deelvragen:

  • Wat is radicalisering - polarisatie?
  • Wat veroorzaakt radicalisering - polarisatie?
  • Wat werkt er tegen radicalisering - polarisatie?
  • Welke (effectieve) interventies zijn er voor sociaal werkers?
  • Wat zijn de kennishiaten en aanbevelingen voor onderzoek?