Samenwerken tussen zorg en welzijn: nu is de tijd

Wat zijn succesfactoren van een effectieve en soepele samenwerking tussen zorg en welzijn?

Integraal problemen aanpakken in de nulde- en eerstelijn vereist samenwerking tussen zorg en welzijn. Hoe pak je dat aan? Hoe vorm je bijvoorbeeld als maatschappelijk werker een bestendig samenwerkingsverband met wijkverpleegkundigen en huisartsen? De ervaringen van vijf vernieuwende samenwerkingsverbanden leert dat het begint met elkaar, en elkaars toegevoegde waarde, leren kennen.

De decentralisaties in het sociale domein vragen een nieuwe aanpak. Gemeenten moeten zorg en ondersteuning opnieuw vorm geven. Geïnspireerd door visies als ‘De Kanteling’ en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ stellen gemeenten daarbij een integrale aanpak voorop. De gemeente focust op de samenhang tussen de verschillende levensdomeinen, en gaat daarbij uit van wat mensen en hun netwerken zelf kunnen. De gedachte is dat mensen daarmee niet alleen beter geholpen worden, maar zo kan de gemeente ook de noodzakelijke bezuinigingsslag maken.

Doordat gemeenten kiezen voor deze integrale manier van werken, zullen zorg- en welzijnsorganisaties meer met elkaar samen moeten werken. De bestaande samenwerking tussen zorg en welzijn verloopt lang niet altijd soepel. Dat heeft onder meer te maken met de verschillende ‘talen’ die de sectoren spreken, losstaande financieringsstromen en vaak ook met vrees voor concurrentie. Waar zit het precies in dat de samenwerking soms wel en soms niet soepel verloopt? Wat zijn succesfactoren en drempels? Kortom, wat draagt bij aan een effectieve en soepele samenwerking tussen zorg en welzijn? De brochure Samenwerken tussen zorg en welzijn zet de succesfactoren op een rij.