ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 5

Jaargang 3, nummer 1

In het vijfde nummer van het wetenschappelijke tijdschrift ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, staan de volgende artikelen:

Cees van den Bos; Vrijwilligerswerkbeleid nog in de kinderschoenen

De motieven en doelen van overheden om vrijwilligerswerk te stimuleren en de wijze waarop zij die doelen willen bereiken.  Van twee stimuleringsregelingen, het 'Stimuleringsbeleid Vrijwilligerscentrales' en de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk' wordt bekeken of zij de gestelde doelen hebben bereikt.

Bas Delleman; Conflictmanagement, een (nieuwe) mogelijkheid voor het vrijwilligerswerk

Conflicten zijn een deel van de sociale werkelijkheid en komen dus ook binnen vrijwil-ligersorganisaties voor. Overzicht van (potentiële) conflicthaarden in het vrijwilligerswerk. Hoe kun je ongezonde conflicten voorkomen of tot gezonde conflicten maken? En wie hebben daar een rol in?

Lucas Meijs en Irene den Ouden; Danken succesvolle allochtonen hun succes aan vrijwilligerswerk?

Onderzoek naar de relatie tussen integratie en maatschappelijke betrokkenheid van vijftien succesvolle Rotterdamse allochtonen. Met name is gekeken naar de invloed van vrijwillige inzet (donaties, lidmaatschappen, vrijwilligerswerk) van deze allochtonen op hun maatschappelijk leven (kansen op betaald werk, loopbaan, participatie, integratie). Conclusie is dat deze succesvolle allochtonen hun maatschappelijke betrokkenheid en inzet steeds meer verleggen van de eigen kring naar de ontvangende samenleving.

Matthew Liao-Truth  en Craig Dunn; Making sense of volunteer motivation

Verslag van een onderzoek waarin het perspectief van vrijwilligersmanagers wordt geconfronteerd met de feitelijke motieven van vrijwilligers. Het onderzoek laat zien dat de beelden van de managers niet significant afwijken van de motieven die vrijwilligers zelf noemen.

Désiree Hamelink; Geven en Nemen, een nieuw idee voor sportverenigingen

Sportverenigingen moeten veranderen om te overleven in een veranderende samenleving. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) kent eigenlijk alleen maar voordelen. De auteur introduceert daarom een oplossing waar zowel topclubs als gewone verenigingen hun voordeel mee kunnen doen: 'MBO-geven en MBO-nemen'. Het betoog wordt ondersteund met een aan-tal voorbeelden uit de praktijk.

Linda Bridges Karr en Martijn van Loenen; Een school voor betrokkenheid : reflectieve en maatschappelijke betekenis van een experimentele sociale leerervaring

Service learning programma's  hebben  twee doelen. Zij bieden studenten de gelegenheid opgedane kennis in de praktijk te brengen. Daarnaast bieden zij studenten de kans om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Aan de hand van een experiment op de Erasmus Uni-versiteit Rotterdam worden beide componenten van service learning uitgediept.

Wendy Stubbe; ‘De noodzaak van ondersteuning’

‘De noodzaak van ondersteuning’
Beschrijving: Vrijwilligersorganisaties zijn niet goed ingericht om knelpunten, als toenemende regeldruk van de lokale overheid, op te lossen. Organisaties zijn vooral bezig met het organiseren van datgene waarvoor ze zijn opgericht. Ondersteuning bij het oplossen van deze problemen of knelpunten is nodig. Interview met Hans van Bruinessen, zelfstandig adviseur op het terrein van maatschappelijke participatie.