Arbeidsparticipatie van mensen met autisme met ‘Werken met WW-A’

De opbrengsten en geleerde lessen na één jaar

WerkWeb-Autisme (WW-A) is een tool die mensen met autisme helpt om meer inzicht te krijgen in wat ze willen, kunnen en nodig hebben wat betreft werk en ontwikkeling. Als onderdeel van deelname aan het Platform Werk Inclusief Beperking is de tool WerkWeb-Autisme in 2022 doorontwikkeld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft Werken met WerkWeb-Autisme gedurende één jaar gevolgd met een begin- en eindmeting. We blikken terug op de opbrengsten en geleerde lessen.

De bezoekersaantallen van de tool zijn enorm gestegen, jobcoaches en werkgevers weten de tool meer te vinden en het persoonlijk profiel helpt in het vergroten van eigen inzichten voor mensen met autisme. Daarnaast zijn er voorwaarden voor het werken met WerkWeb-Autisme aan het licht gekomen die nodig zijn om daadwerkelijk de arbeidsparticipatie van mensen met autisme te vergroten. 

Lees het gehele onderzoeksrapport

Een grote winst is geboekt op de bekendheid van WerkWeb-Autisme. Als we naar de bezoekersaantallen van WerkWeb-Autisme kijken, zien we grote verschillen. De tool is in 2022 ruim 5500 keer meer gebruikt dan het jaar ervoor en ook het aantal bezoeken nam toe: van ruim 22.000 in 2021 naar ruim 52.000 in 2022.

De pagina met tips voor werkgevers kreeg ook aanzienlijk meer bezoekers in 2022 dan in 2021. In gesprekken met werkgevers kwam duidelijk naar voren dat ze meer interesse hebben in de kennis die WW-A hen biedt over werknemers met autisme. Dit draagt bij aan het doel uit de Theory of Change van het platform: kennis vergroten onder werkgevers over het succesvol aanstellen en behouden van werknemers met een kwetsbaarheid. Ook zijn er in 2022 190 nieuwe Persoonlijke Ontwikkel Plannen ingevuld. Op deze manier hebben mensen met autisme meer inzicht gekregen in hun ambities en mogelijkheden. 

Werken met WerkWeb-Autisme 

In 2022 is de doorontwikkeling van WerkWeb-Autisme (WW-A) gestart onder de noemer ‘Werken met WerkWeb-Autisme’. De Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn in vier regio’s aan de slag gegaan met als lange termijndoel duurzame arbeidsparticipatie van mensen met autisme toe laten nemen, doordat ouders, mensen met autisme zelf, intermediairs en werkgevers meer inzicht hebben in de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van deze groep op de arbeidsmarkt. Om deze doelstelling te bereiken is in 2022 in vier regio’s ingezet op:

  • De website WW-A bekender maken en het gebruik ervan stimuleren.
  • Via het gebruik van de website meer zelfinzicht en eigen regie bij mensen met autisme stimuleren, in relatie tot werkmogelijkheden.
  • Meer interactie genereren tussen werkgevers, werkzoekenden met autisme en intermediairs, zoals jobcoaches. 

De opgedane kennis en ervaringen worden verwerkt in een roadmap en in de WW-A tool. UMCG maakt de roadmap (implementatieplan) bestaande uit activiteiten en strategieën die nodig zijn voor duurzame implementatie van WW-A in de praktijk. Midden 2023 verschijnt deze roadmap. 

Autisme en werk

In vier NVA-regio’s (Overijssel, Zuid-Holland-Zuid, Noord-Holland-Noord en Zuidoost-Brabant) zijn regionale netwerken gevormd met relevante stakeholders op het gebied van autisme en werk. Denk hierbij aan mensen met autisme en hun naasten, werkgevers, NVA-regiocoördinator en intermediairs, zoals jobcoaches. Per regio hebben deze stakeholders elkaar leren kennen in een interactieve bijeenkomst. ‘De aandacht gaat vaak uit naar bijeenkomsten over slapen, eten, dag- en nachtritme, vermoeidheid of suïcidaal gedrag. Werken met WW-A heeft een nieuwe impuls gegeven aan het spreken over autisme en werk’, vertelt een regiocoördinator van het NVA. 

'Werken met WW-A heeft een nieuwe impuls gegeven aan het spreken over autisme en werk’

Elkaar leren kennen

Tijdens de regiobijeenkomsten deelden ervaringsdeskundigen, werkgevers en jobcoaches kennis door ervaringsverhalen, panelgesprekken, interviews en uitleg bij tools zoals de website WerkWeb-Autisme of AutiTalent. Daarnaast konden mensen in Noord-Holland-Noord met een coach op en rond het terrein wandelen en elkaar leren kennen. In Overijssel was het voor mensen met autisme mogelijk om een op een met werkgevers in gesprek te gaan. Ook konden deelnemers hun vragen over werkgevers stellen aan de regiocoördinator. Mensen durfden zo meer te vragen dan rechtstreeks aan werkgevers. De regiocoördinator legt uit waarom dat werkt: ‘Ik speel de rol van makelaar in de verbinding tussen mensen met autisme en de mensen die daar waren die zij niet kenden, zoals mensen bij het UWV of werkgevers.’ Zo leerden meer mensen elkaar kennen en kan het een eerste stap zijn in de match tussen werkgever en een werkzoekende met autisme. 

Wachtlijst

Jobcoaches delen dat ze WerkWeb-Autisme gebruiken voor kandidaten die ‘in de wacht staan’. Er is een tekort aan jobcoaches, waardoor mensen met autisme en ook anderen langer moeten wachten op een passende coach dan wenselijk. WerkWeb-Autisme is een tool waar jongeren in de tussentijd bezig kunnen gaan met de vragen ‘wie ben ik?’ en ‘wat kan ik?’. Niet ideaal, geeft een jobcoach toe, maar wel een manier om niet verder af te glijden. 

Opbrengsten

Om de arbeidsparticipatie van mensen met autisme door de e-tool WW-A te stimuleren zijn er ook nog doorontwikkelingen nodig. Zo mist een ambulant begeleider kennis over hoe je mensen kunt helpen bij de overstap van uitkering naar een baan. Verder geven mensen in evaluaties aan dat ze op de site verhalen van mensen zelf missen, mensen die succesvolle of moeizame trajecten hebben doorlopen.

Coach

WerkWeb-Autisme is ontwikkeld als zelfhulptool; een middel om de eigen regie van mensen met autisme te versterken en jobcoaches en werkgevers van kennis te voorzien. Om de match tussen werkzoekende en werkgever te realiseren, is er behoefte aan het koppelen van een (job)coachorganisatie aan WW-A. Coaches en werkzoekenden met autisme kunnen de tools op de site gebruiken om inzichtelijk te krijgen wat iemand wil en kan en de coach kan vervolgens van betekenis zijn in het contact naar een potentiële werkgever. Momenteel verkennen FLOORjongerencoaching en NVA de mogelijkheden hierin. Ook het koppelen van intermediairs vanuit de proefregio’s zou een logische eerste stap zijn. 

Werkgevers

Naast het koppelen van intermediairs aan WW-A, is er ook de behoefte om direct contact met werkgevers te hebben via WW-A. Denk hierbij aan een overzicht van stagemogelijkheden, vacatures, mogelijkheden voor gesprekken met werkgevers. Aansluiten op wat al bestaat, is hier het uitgangspunt. AutiTalent en netwerken van inclusieve werkgevers, zoals De Normaalste Zaak en SER Diversiteit in Bedrijf zijn hier landelijke mogelijkheden voor.

De regionale autismenetwerken kunnen zich ook oriënteren op wie er bij hen in de buurt al actief zijn op het gebied van matching tussen werkzoekende met autisme en potentiële werkgevers.

De NVA is momenteel bezig om met een vervolgstrategie. Het Platform ontwikkelt zich ondertussen ook door. Op dit moment worden de nieuwe routes naar werk voor mensen met een verstandelijke of psychische kwetsbaarheid van Stadskamer Jobcoach, Praktijkleren Plus, Common Grounds met inclusieve werkgevers en FLOOR op VSO-scholen uitgevoerd. 

Platform Werk Inclusief Beperking 

Hoe realiseer je een echt inclusieve arbeidsmarkt? Het Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt innovatieve organisaties die daarvoor oplossingen in de praktijk ontwikkelen. Welke routes naar werk zijn er voor mensen met een psychische of verstandelijk kwetsbaarheid? Movisie brengt die routes in kaart en in verbinding en het Verwey Jonker Instituut evalueert de (door)ontwikkeling van die routes. Zo willen we uitkomen op meer bewezen effectieve aanpakken om werk inclusief beperking overal mogelijk te maken. Het platform brengt organisaties, gemeenten, werkgevers, ondersteuners en andere  betrokkenen samen om deze verandering naar een inclusieve arbeidsmarkt duurzaam te maken. 

Het Platform Werk Inclusief Beperking is een samenwerking tussen Movisie en het Verwey-Jonker Instituut. Het is één van de vier platforms (naast jongeren, nieuwkomers en vijftigplussers) die de Goldschmeding Foundation samen met partners mogelijk maakt om het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. 

Logo Platform Werk Inclusief Beperking