Kamer-Raad

Preventie en jongerenkracht in Twente

Het concept Kamer-Raad is onderdeel van Humanitas Onder Dak en kent vier woonlocaties. Deze zijn verdeeld over Enschede, Hengelo (Ov) en Almelo. Kamer-Raad richt zich op jongeren tussen de 16 en 26 jaar die door een problematische thuissituatie niet voldoende aan hun studie kunnen werken en hierdoor dreigen uit te vallen. Deze jongeren kunnen tijdens hun studie bij Kamer-Raad wonen, waar zij een milde vorm van woonbegeleiding krijgen. Zo krijgen zij nét dat extra steuntje in de rug bij het behalen van een startkwalificatie en hun weg naar zelfstandigheid. Daarom gaat het hier specifiek om studerende jongeren die al enige mate van zelfstandigheid kennen.

Kamer-Raad in het kort

Kamer-Raad wil jongeren in een kwetsbare positie de kans geven om een starkwalificatie te behalen zodat ze een stevigere startpositie in de maatschappij kunnen bemachtigen. Dit doen zij door jongeren in een stabiele en veilige leefomgeving te laten werken aan hun studie en hun zelfredzaamheid te vergroten. Een jongere woont bij Kamer-Raad zelfstandig. Er is overdag meestal wel begeleiding aanwezig, waarbij de jongere ongeveer twee uur per week één op één wordt begeleid.

Hierdoor vergroten zij niet alleen hun kansen op de arbeidsmarkt, maar leren zij tevens diverse vaardigheden, die nodig zijn om meer op eigen benen te kunnen staan. De begeleiding is afgestemd op de specifieke hulpvraag van de jongere. Hierdoor krijgt elke jongere een stevigere basis mee voor het opbouwen van een gezonde toekomst. Kamer-Raad biedt plek aan 50 jongeren, verdeeld over de verschillende locaties. Per locatie verschillen de faciliteiten. Zo beschikt de ene locatie over studio’s met eigen sanitair en de andere over aparte kamers met gedeeld sanitair. Net als in een regulier studentenhuis zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak van hun eigen kamer en de gezamenlijke woonruimtes. Zij bedenken hier (indien nodig) samen met de begeleiders een passend systeem voor. Daarnaast zijn er twee bewoners per locatie, die in samenspraak met de overige bewoners gekozen zijn tot ‘huisvertegenwoordigers’. Deze vertegenwoordigers houden een oogje in het zeil en zijn het aanspreekpunt op tijden wanneer de begeleiding niet aanwezig is.

Meer praktijkvoorbeelden lezen?

In dit artikel geven we een overzicht van inspirerende projecten voor kwetsbare jongeren.

Begeleid wonen bij Kamer-Raad kent de volgende elementen:

 • Aanmelding. Jongeren worden voornamelijk aangemeld via het ROC en het zogeheten Thuislozen-team van Jarabee. In enkele gevallen via Saxion Hogeschool en ArtEZ. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met een stafmedewerker en een begeleider van Kamer-Raad. Naar aanleiding van deze intake wordt door de stafmedewerker en het team van Kamer-Raad wel of geen akkoord gegeven voor plaatsing. Enkele voorwaarden die voor de plaatsing gelden zijn dat de jongere een studie volgt, een hulpvraag heeft die past binnen het concept van Kamer–Raad én enige mate van zelfstandigheid kent. Bij toewijzing kan de jongere een kamer bij Kamer–Raad huren voor de duur van de opleiding, mits de hulpvraag nog aanwezig is.
 • Begeleiding. Middels de Krachtwerk methodiek brengt de begeleider de huidige situatie van de jongere op tien verschillende leefdomeinen in kaart. Samen worden er doelen opgesteld, waarbij de eigen kracht van de jongere het uitgangspunt is. De jongere wordt zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk gemaakt voor het behalen van deze doelen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de jongere aankan en welke ondersteuning hierbij nodig is. Soms blijkt dat er intensievere begeleiding nodig is dan Kamer-Raad kan bieden en stroomt de jongere uit naar beschermd wonen.
 • Jongere centraal. De situatie en ondersteuning van de jongere wordt herhaaldelijk opnieuw in kaart gebracht en afgestemd. Wanneer iemand bijvoorbeeld met depressieve klachten kampt, blijft de begeleiding tot later in de avond aanwezig en worden er heldere afspraken gemaakt indien de situatie van de jongere ’s nachts verslechtert.
 • Nauwe samenwerkingsverbanden. Er zijn nauwe samenwerkingsverbanden met overige hulpinstanties, de gemeente en scholen. Het contact met scholen is het meest intensief. Op deze manier kunnen jongeren beter gemonitord worden omtrent hun welzijn en schoolvoortgang. Daarnaast kunnen potentiële schooluitvallers in een vroeg stadium in beeld komen, waarmee daadwerkelijke schooluitval voorkomen kan worden.
 • Uitstroom. Jongeren stromen uit om verschillende redenen. Zo stroomt een jongere uit wanneer hij of zij de studie heeft afgerond of geen hulpvraag meer heeft. Daarnaast stroomt een jongere uit wanneer tijdens het traject blijkt dat andere (intensievere) ondersteuning passender is of wanneer door andere bijkomende factoren de algehele veiligheid in het complex in het geding komt. Bij uitstroom is het de verwachting dat een jongere zelfstandig gaat wonen buiten Kamer-Raad. Daarom wordt er al in een vroeg stadium gezocht naar woonruimtes. De ondersteuningsbehoefte van de jongere bepaalt welke vervolgstappen er in de begeleiding worden genomen. Zo kan de begeleiding overgedragen worden aan bijvoorbeeld een ambulant begeleider, de verslavingszorg en/of psychische zorginstanties. In ieder geval wordt er samen met de jongere gekeken naar een oplossing en/of wordt de jongere doorverwezen richting meer passende hulpverlening.

Wat maakt Kamer-Raad innovatief?

De combinatie van een preventieve aanpak en de nauwe samenwerkingsverbanden met het ROC, Saxion Hogeschool en ArtEZ maken dit concept innovatief. Daar waar hulpverlening vaak pas geboden wordt wanneer problematische situaties rondom jongeren al geëscaleerd zijn, is Kamer-Raad actief aan de voorkant. Dit vraagt om direct contact en regelmatig overleg met mentoren en loopbaanbegeleiders van de betrokken scholen. Zo wordt Kamer-Raad in een vroeg stadium betrokken bij het evalueren van individuele casussen en de eventuele noodzaak voor een plaatsing bij Kamer-Raad of doorverwijzing naar passende alternatieve ondersteuning. Daarnaast wordt de begeleiding van Kamer-Raad door de korte lijntjes met school op de hoogte gebracht van de presentie, het schoolgedrag en de studievoortgang van inwonende jongeren. In de praktijk gebeurt dit (bijna) dagelijks.

Ook houdt Kamer-Raad de school op de hoogte van relevante informatie over het welzijn van de jongere. Met behulp van dit intensieve contact kan een jongere in mindere tijden op tijd een ‘Just in Time’ of een ‘Score door scholing’ traject ingaan. In deze trajecten, aangeboden door het ROC, krijgt een jongere de mogelijkheid om een aangepast rooster te volgen of zelfs een tijdelijke studiepauze in te lassen. Met behulp van deze trajecten en het op tijd inzetten ervan, krijgt de jongere in noodzakelijke gevallen de ruimte om zijn of haar welzijn te verbeteren, waarmee onder andere schooluitval voorkomen kan worden.

Werkzame elementen

 • Bied ondersteuning aan de voorkant, nog voordat problematische situaties van jongeren escaleren tot ernstigere problematiek.
 • Initieer een samenwerking met scholen en overleg regelmatig over het welzijn en de voortgang van de jongere.
 • Zet de begeleidingsbehoefte van de jongere centraal. Stem de begeleiding af op zijn of haar ondersteuningsbehoefte.
 • Maak de jongere zo veel mogelijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces.
 • Houd het doel van je aanpak en bijbehorende randvoorwaarden voor ogen. In dit geval, het creëren van een gevoel van veiligheid voor het individu en de groep.
 • Verwijs jongeren door naar andere, meer passende hulporganisaties, indien de hulpvraag en/of de huidige situatie van de jongere hierom vraagt.
 • Maak jongeren medeverantwoordelijk voor het behalen van hun doelen en heb hierbij oog voor wat de jongere aankan.
 • Zorg voor goede nazorg, al dan niet verzorgd door een andere hulpverleningsinstantie.
 • Zorg voor een warme overdracht in geval van uitstroom en/of doorverwijzing.
 • Denk in mogelijkheden bij het oplossen van complexere problemen, die buiten de macht van de jongere liggen. Ga in gesprek met samenwerkingspartners zoals de gemeente, bijvoorbeeld wanneer ouders van minderjarige jongeren herhaaldelijk de huur niet betalen. Voorkom dat de jongere hier de dupe van wordt.

Contactgegevens

Kamer-Raad, Humanitas Onder Dak
Molenstraat 20, 7514 DK Enschede
(088) 1198820, k.bilion@humod.nl, https://humanitasonderdak.nl/opvang/kamer-raad/