Neem deel aan leerkring over collectief en preventief werken vanuit sociale (wijk)teams

Vinden jullie als sociale wijkteam(s) en gemeente dat er naast het bieden van maatwerk bij individuele ondersteuningsvragen, meer aandacht moet zijn voor een collectieve aanpak of preventieve maatregelen voor de hele wijk? Zo ja, meld je dan aan voor de nieuwe leerkring.

Het doel van de leerkring is leren over en experimenteren met meer collectief en preventief werken vanuit de sociale (wijk)teams. Uit landelijke peilingen onder gemeenten komt keer op keer naar voren dat daar nog te weinig invulling aan wordt gegeven.

We gaan in op vragen als: Hoe kunnen sociale teams met een duidelijk plan de wijk in gaan voor het (tijdig) signaleren van hulpvragen? Hoe kunnen ze vaker collectieve ondersteuning bieden bij ondersteuningsvragen? Beter aansluiten op initiatieven van bewoners en algemene voorzieningen in de wijk? En zo nodig bewonersinitiatieven faciliteren? En hoe kan de gemeente de nieuwe werkwijze(n) helpen ontwikkelen en borgen?

Lees meer over het project

Opzet en aanpak

De landelijke leerkring start medio 2021. Movisie werkt samen met het programma Integraal Werken in de Wijk. In de wijken waar er geëxperimenteerd wordt, inventariseren en beschrijven we wat er gebeurt en wat de ervaringen zijn. Vervolgens leggen we de verschillende lokale ervaringen (successen en knelpunten) naast elkaar, analyseren en koppelen deze aan bestaande kennis over wat werkt bij preventief en collectief werken en - meer algemeen - bij een wijkgerichte integrale aanpak. In de leerkring delen we kennis en ervaringen. De leerkring komt gedurende anderhalf jaar zes keer bijeen, deels digitaal.

Planning

In juni en juli vinden digitaal de intakegesprekken voor het verkennen van de situatie, ervaringen en leervragen plaats. In september en november zijn de eerste bijeenkomsten (deze lopen door in 2022). De bijeenkomsten duren ongeveer twee uur. 

Voorwaarden voor deelname

Zowel het sociaal team als beleidsadviseurs zijn met het thema bezig of willen hiermee aan de slag. Bij voorkeur sluit ook het brede sociaal werk (vanuit de sociale basis) aan. We combineren zo in één kring: uitvoering en beleid/opdrachtgeverschap. Er is ruimte voor circa tien gemeenten en sociaal (wijk)teams en sociaal werk. 

Meer informatie en aanmelden bij Silke van Arum (s.vanarum@movisie.nl) of bij Hilde van Xanten (h.vanxanten@movisie.nl).

Preventieve waarde van bewonersinitiatieven

Uit eerdere onderzoeken en de monitor bewonerscollectieven mei 2020 komt naar voren dat het versterken van collectieve inwonersactiviteiten bijdraagt aan het signaleren, het oplossen en aanpakken in een vroeg stadium van hulpvragen van kwetsbare wijkbewoners. Naast de leerkring kijken we ook naar drie lerende praktijken (in drie gemeenten) waar bewonersinitiatieven bijdragen aan preventief werken op wijkniveau. Hoe doen zij dat? En wat zijn daarbij de randvoorwaarden? Werken zij hierin samen met professionals; met wie en hoe? Deze drie praktijken worden gevraagd om hun inzichten en ervaringen te delen in de leerkring.

Meer informatie