Werk jij vanuit de eigen regie van je cliënt? Doe de OER-test!

Het perspectief van de cliënt staat steeds meer centraal in beleid en ondersteuning. Sinds de verschuiving van de welzijnsstaat naar de participatiesamenleving ligt de verantwoordelijkheid voor actieve betrokkenheid bij de burger zelf. Het concept ‘eigen regie’ is belangrijk. Ieder mens heeft recht op, en baat bij, eigen regie. Dat betekent dat een persoon, eventueel bijgestaan door naasten, zélf bepaalt wie welke hulp verleent of ondersteuning biedt en op welke manier dit gebeurt.

Als professional in zorg en welzijn sluit je aan bij de wensen van je cliënt en respecteer je dat deze zijn of haar leven naar eigen keuze inricht. Dat vraagt een bepaalde manier van werken. Speciaal voor medewerkers in zorg en welzijn is een test ontworpen waarmee je inzicht krijgt in hoeverre jij ondersteunend bent aan de eigen regie van de cliënt: ‘de OER-test’.

Doe de test!

De test is gebaseerd op de procesmethode Ondersteuning eigenregievoering (OER). Deze methode gaat ervan uit dat iedereen regie voert over zijn leven. Als professional heb je de opdracht deze niet te belemmeren en hinderen. Wanneer je zorg en dienstverlening laat aansluiten op de eigen regie, wordt de ondersteuning meer duurzaam.

Test jezelf

Aan de hand van 10 vragen krijg je inzicht in hoeverre je werkt vanuit de principes van de OER-theorie. Je krijgt ook tips over hoe je dat (nog meer) kunt gaan doen. De test is tot stand gekomen in samenwerking met de ontwikkelaar van OER: Lineke Verkooijen.

Meer weten over eigen regie en OER?

  • Lees het artikel over eigen regie
  • Bekijk de website van het OER-model
  • Lees het interview met Lineke Verkooijen over OER
  • Volg het webinar 'Van eigen kracht naar OERkracht?'
  • Bekijk het handboek 'Werken in de halfde lijn'. Hierin staat beschreven hoe het sociaal werk kan aansluiten bij de eigen regie.