Discriminatie aanpakken als gemeenteraadslid

Deze week (18 t/m 21 maart 2024) is het de Week tegen racisme. Racisme en discriminatie vormen een groot probleem in Nederland. Het speelt onder meer op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de sport, op de woningmarkt en bij stages in het mbo. Wat kun je hier als gemeenteraadslid tegen doen? Daarover hebben we een online tool ontworpen.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het aanpakken van discriminatie. Dat kan door binnen de gemeente te zorgen dat beleid en dienstverlening op orde is en niet de ene groep voortrekt ten opzichte van de andere. Maar ook door te zorgen dat er expliciet anti-discriminatiebeleid wordt opgezet. Een raadslid kan dit doen vanuit een signalerende rol en vanuit de rol als volksvertegenwoordiger. Raadsleden kunnen met burgers en organisaties spreken en deze naar de raadszaal halen. Ook kunnen ze erop toezien dat het College van Burgemeester en Wethouders het juiste doet.

Ben je raadslid en wil je meer weten over jouw rol bij de aanpak van discriminatie? Ben je op zoek naar praktische ideeën en handvatten om hiermee aan de slag te gaan? Dan kan je hier de online tool Aanpak lokaal antidiscriminatiebeleid voor gemeenteraadsleden doorlopen (zie ook hieronder).

Wil je meer weten over lokaal antidiscriminatiebeleid, dan kun je hier alle informatie vinden in een handig overzicht.

Bronnenlijst

Inleiding

Initiatief nemen voor het ontwikkelen en implementeren van effectief antidiscriminatiebeleid op lokaal niveau is cruciaal voor de gemeente als werkgever, beleidsmaker en dienstverlener. Voor gemeenteraadsleden, in hun signalerende, controlerende en initiërende rollen, is de aanpak van discriminatie een uitdagende, maar cruciale stap richting een inclusievere samenleving. Discriminatie manifesteert zich op diverse wijzen en in verschillende domeinen van het dagelijks leven, variërend van de zorg en woningmarkt tot online platforms en de wijk of buurt. Het herkennen, begrijpen en oppakken van hun rollen bij het tegengaan van deze discriminerende praktijken vereist van de gemeenteraadsleden een gedegen kennisbasis en een strategische aanpak. Dat is het doel van het Leerpad Lokaal Antidiscriminatiebeleid, om een bijdrage te leveren aan hun toerusting. De bronnenlijst vult het Leerpad aan met een overzicht van de huidige stand van zaken rond discriminatie en de beschikbare aanpakken voor gemeenten om dit probleem aan te pakken.

Leeswijzer

De bronnenlijst is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel biedt algemene informatie over discriminatie, inclusief definities en domeinen waar discriminatie plaatsvindt, zoals zorg, woningmarkt, online discriminatie en de wijk of buurt. De informatie in dit deel is verzameld uit een breed scala aan bronnen, met name rapporten van KIS en Movisie, in opdracht van de ministeries van BZK, SZW, OCW en VWS. Het doel is om een duidelijk beeld te schetsen van de aard en omvang van discriminatie binnen een aantal belangrijke domeinen.
Het tweede deel, gericht op informatie over 'wat werkt' bij lokaal antidiscriminatiebeleid, gaat in op de aanpak van antidiscriminatiebeleid voor gemeenten.

Door de informatie gestructureerd en toegankelijk te presenteren, beoogt deze bronnenlijst het gemeenteraadslid, dat het Leerpad Lokaal Antidiscriminatiebeleid doorloopt, te voorzien van de nodige kennis en instrumenten om actief te signaleren, controleren en initiatief te nemen tegen discriminatie en racisme. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van een inclusieve lokale samenleving waarin iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, gelijke kansen en behandeling geniet.

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DISCRIMINATIE
1.1. Definities
KIS (2023). Wat is discriminatie?. KIS. https://www.kis.nl/vraag-en-antwoord/wat-discriminatie

KIS (z.d.). Begrippenlijst discriminatie en inclusie. KIS. https://www.kis.nl/begrippenlijst-discriminatie-en-inclusie

KIS (z.d.). Vraag en antwoord Inclusief Samenleven. KIS. https://www.kis.nl/vraag-en-antwoord

KIS (z.d.). Thema’s Inclusief Samenleven. KIS https://www.kis.nl/themas

1.2. Domeinen van discriminatie
1.2.1. Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2023). Discriminatie in de zorg en in de sport - wat weten we (niet)? Rapport | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/31/discriminatie-in-de-zorg-en-in-de-sport

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2023). Verkenning Discriminatie en Racisme in de zorg. Rapport | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/12/15/verkenning-discriminatie-en-racisme-in-de-zorg

1.2.2. Woningmarkt
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2023). Verkenning discriminatie en racisme op de woningmarkt. Rapport | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/12/15/verkenning-discriminatie-en-racisme-op-de-woningmarkt

1.2.3. Online discriminatie
KIS (2023). Rapport en game guide: Haatspraak en discriminatie in online gaming. KIS. https://www.kis.nl/publicatie/rapport-en-game-guide-haatspraak-en-discriminatie-online-gaming

1.2.3. Wijk en buurt
KIS (2023). Discriminatie aanpakken in buurten en wijken. KIS. https://www.kis.nl/artikel/discriminatie-aanpakken-buurten-en-wijken

2. INFORMATIE OVER LOKAAL ANTIDISCRIMINATIEBELEID
2.1. Discriminatie en gemeenten
Kros, K., de Winter-Koçak, S., Felten, H., Keers, T., van de Gevel, M., Yenga, M., van Rhemen, R., Speelman, I., Bektas, G., & Does, S. (2023). Institutioneel racisme bij de gemeente als werkgever. Een kwalitatief onderzoek onder gemeenteambtenaren van zes gemeenten. https://www.kis.nl/publicatie/institutioneel-racisme-bij-de-gemeente-als-werkgever-nieuw-rapport

2.2. Handreikingen lokaal aanpak antidiscriminatiebeleid
Movisie. (2022). Handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten. Rapport | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/30/handreiking-antidiscriminatiebeleid-voor-gemeenten

Movisie (2023). Discriminatie aanpakken als gemeente: alle taken in een handig overzicht. Movisie. https://www.movisie.nl/publicatie/bouwen-aan-antidiscriminatiebeleid

Movisie (2023). Lokaal discriminatiebeleid: een stappenplan. Movisie. https://www.movisie.nl/artikel/lokaal-discriminatiebeleid-stappenplan

Movisie 92023). 8 tips: antidiscriminatiebeleid voor gemeenten met een kleine portemonnee. Movisie. https://www.movisie.nl/artikel/8-tips-antidiscriminatiebeleid-gemeenten-kleine-portemonnee

KIS (2023). Handreiking voor gemeenten: Institutioneel racisme effectief aanpakken. KIS https://www.kis.nl/publicatie/handreiking-voor-gemeenten-institutioneel-racisme-effectief-aanpakken 

KIS (2023). Discriminatie aanpakken in buurten en wijken. KIS https://www.kis.nl/artikel/discriminatie-aanpakken-buurten-en-wijken

Movisie (2023). Hoe gemeenten online discriminatie kunnen aanpakken: kansen en acties. Movisie. https://www.movisie.nl/artikel/hoe-gemeenten-online-discriminatie-kunnen-aanpakken-kansen-acties

Asante, A., Briels, B., Broekroelofs, R., Cadat-Lampe, M., Eden, D. van, Hinsberg, A. van, Kros, K., Poerwoatmodjo, J., & Vlug, J. (2022). Geen ruimte voor discriminatie. Handreiking voor gemeenten voor het tegengaan van anti-Zwart racisme, antisemitisme, anti-moslim racisme, antiziganisme en lhb-ti+ discriminatie. Movisie. https://www.movisie.nl/publicatie/geen-ruimte-discriminatie   

Movisie. Infographics gemeentelijke aanpak van anti-moslim racisme, antisemitisme, antiziganisme en lhbti+ discriminatie (2023). https://discriminatie.nl/handreikingen-voor-gemeenten