Gratis masterclasses lokaal antidiscriminatiebeleid

Een stevige aanpak van discriminatie is nodig. Het rijk legt veel verantwoordelijkheid voor de bestrijding en preventie bij gemeenten. Maar hoe ontwikkel je als kleinere gemeente lokaal antidiscriminatiebeleid? En welke aanpakken werken echt? Movisie organiseert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in afstemming met lokale ADV’s masterclasses voor gemeenten in vijf verschillende regio’s. Meld je nu gratis aan!

Discriminatie in de samenleving is een hardnekkig probleem. Een stevige aanpak van dit probleem is hard nodig. Het rijksbrede antidiscriminatiebeleid legt een grote verantwoordelijkheid voor de bestrijding en preventie van discriminatie bij gemeenten. Zo kent het Nationale Actieprogramma tegen discriminatie een specifiek onderdeel dat gericht is op de lokale aanpak tegen discriminatie. In de Wet gemeentelijke discriminatievoorzieningen (Wga) is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn een Antidiscriminatievoorziening (ADV) in te richten die in ieder geval wettelijke taken in de gemeente uitvoeren als registratie van meldingen van discriminatie en het bijstaan van inwoners die discriminatie hebben meegemaakt. Voor deze wettelijke verplichting ontvangen gemeenten financiering via het gemeentefonds. Bij de verdere invulling van het lokale antidiscriminatiebeleid genieten gemeenten beleidsvrijheid. Het is wel de nadrukkelijke ambitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om gemeenten te stimuleren en inspireren om lokaal antidiscriminatiebeleid te voeren.

Masterclass Effectief antidiscriminatiebeleid

De Masterclass wordt in vijf regio’s georganiseerd. Voor vier  bijeenkomsten is de aanmelding gestart. Elke Masterclass is gratis maar aanmelden is verplicht. 

Deventer

De Masterclass in de regio Noord-Oost was op dinsdagmiddag 29 oktober 2019 bij Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Franeker

De Masterclass in de regio Noord Nederland vond plaats op maandagmiddag 4 november 2019 bij gemeente Waadhoeke in de Raadszaal van het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker.

Goes

De Masterclass in de regio Zuid-West Nederland was op maandagmiddag 11 november, in de Raadszaal van het stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. 

Weert

De Masterclass in regio Zuid-Oost Nederland vond plaats op dinsdagmiddag 5 november 2019 bij gemeente Weert in Zusters Birgittinessen, Abdij Maria Hart, Maasstraat 17 in Weert.

Bodegraven-Reeuwijk

De Masterclass in Midden-West vindt plaats op dinsdagmiddag 26 november 2019 op de Raadhuisplein 1 in Bodegraven. Lees meer over het programma en meld je aan.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor zowel gemeenten die al antidiscriminatiebeleid hebben als voor gemeenten die nog zoekende zijn. In de Masterclass gaan we interactief aan de slag en krijg je handvatten aangereikt voor:

 • Effectiviteit van beleid: wat werkt volgens de wetenschap in de aanpak van discriminatie? En wat werkt averecht en kan je beter niet doen?
 • Draagvlak creëren: hoe doe je dat?
 • Eenheid en samenhang in beleid: hoe pak je dat aan?
 • Lokale samenwerking: hoe zet je het ADV optimaal in? Hoe kun je burgers en belangengroepen betrekken?

Programma Masterclass

 • 12.30 – 13.00: Lunch
 • 13.00 – 13.20: Inleiding en introductie
 • 13.20 – 13.50: Stap 1: Verken wat er lokaal speelt
 • 13.50 – 14.20: Stap 2: Samenwerking met ADV’s
 • 14.20 – 15.00: Stap 3: Bepalen visie en draagvlak creëren
 • 15.00 – 15.15: Pauze
 • 15.15 – 15.45: Intermezzo - Effectiviteit uitvoering
 • 15.45 – 16.15: Stap 4: doelen en plan vaststellen, en afstemmen met andere beleidsvelden
 • 16.15 – 16.40: Stap 5 en 6: uitvoering, evalueren, monitoren
 • 16.40 – 17.00: Afronding
 • 17.00 – 17.30: Netwerkborrel

Deze masterclass is bedoeld voor zowel gemeenten die al antidiscriminatiebeleid hebben als voor gemeenten die nog zoekende zijn. In de Masterclass gaan we interactief aan de slag en krijg je handvatten aangereikt voor.:

 • Effectiviteit van beleid: wat werkt volgens de wetenschap in de aanpak van discriminatie? En wat werkt averecht en kan je beter niet doen?
 • Draagvlak creëren: hoe doe je dat?
 • Eenheid en samenhang in beleid: hoe pak je dat aan?
 • Lokale samenwerking: hoe zet je het ADV optimaal in? Hoe kun je burgers en belangengroepen betrekken?

Gemiste kans

Uit onderzoek van Movisie voor het ministerie van BZK onder Nederlandse gemeenten blijkt echter dat slechts een derde van de gemeenten lokaal antidiscriminatiebeleid voert. Lokaal antidiscriminatiebeleid is daarbij omschreven als beleid dat zich enkel richt op het voorkomen en bestrijden van discriminatie en dat verder gaat dan het voldoen aan de wettelijke taken vanuit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Gemeenten voeren wel vaak beleid op aanverwante terreinen zoals emancipatie of integratie, dus dit is een gemiste kans. Het voeren van lokaal antidiscriminatiebeleid betekent namelijk integraal, weloverwogen en gecoördineerd werk maken van het verminderen van discriminatie in de eigen gemeente.

Kleinere gemeenten worstelen met een gebrek aan draagvlak. Vooral in deze gemeenten ontbreekt het aan beleid op dit thema. Middelgrote gemeenten nemen vaak wel extra diensten af bij hun ADV, maar verwerken dit niet regulier in een integrale beleidsaanpak. Grotere gemeenten zijn het meest geneigd om uitgebreide antidiscriminatieprogramma’s op te zetten, en kunnen hierbij vaak samenwerken met een sterk netwerk van lokale maatschappelijke partners.

Gemeenten noemen met name drie oorzaken voor het gebrek aan lokaal beleid:

 1. een gebrek aan draagvlak binnen de gemeente
 2. een gebrek aan capaciteit en prioriteit
 3. een gebrek aan kennis over hoe dit beleid te voeren.
   

Belangrijk is dat antidiscriminatiebeleid ontwikkeld wordt op basis van kennis over effectiviteit van de verschillende aanpakken

Aanpakken werken soms averechts

Naast het gebrek aan beleid is het een probleem dat lokale aanpakken die gericht zijn op het verminderen van discriminatie niet altijd effectief zijn of soms zelfs averechts werken. Dit blijkt uit onderzoek van Movisie en Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Belangrijk is daarom dat antidiscriminatiebeleid ontwikkeld wordt op basis van kennis over effectiviteit van de verschillende aanpakken. Alle kennis over wat werkt (én wat niet werkt) om discriminatie te verminderen, is door Movisie gebundeld in een ‘Wat werkt bij-dossier’ met informatie over de werkzame mechanismen van discriminatievermindering.

Een handreiking voor gemeenten

De ambitie van het ministerie van BZK en ook die van Movisie is om de gemeenten te stimuleren om effectief antidiscriminatiebeleid te voeren. Hiervoor heeft het ministerie van BZK met Movisie en onderzoeker Gregor Walz de handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten ontwikkeld. Deze handreiking helpt gemeenten om lokaal antidiscriminatiebeleid op te zetten of het bestaande beleid te verbeteren. Het ministerie van BZK wil deze handreiking onder de aandacht brengen bij gemeenten; in het bijzonder bij de kleinere gemeenten die – op basis van de handreiking - effectief antidiscriminatiebeleid kunnen gaan voeren of hun bestaande beleid kunnen verbeteren. Het ministerie en Movisie organiseren de serie van vijf Masterclasses speciaal voor deze gemeenten.

Good practices delen

Experts helpen ambtenaren tijdens de Masterclasses om antidiscriminatiebeleid lokaal aan te pakken en te verbeteren. Als deelnemer doe je praktische kennis op die relevant is om lokaal antidiscriminatiebeleid (verder) te kunnen ontwikkelen. Tevens inspireren en motiveren andere deelnemers je om aan de slag te gaan met dit beleid, door ‘good practices’ te delen. Door interactieve werkvormen, krijg je ook nog de kans om te oefenen met de vaardigheden die nodig zijn om het beleid te ontwikkelen. En in de Masterclasses maak je persoonlijk kennis maken met het de lokale ADV’s en wordt zo het belang van een goed functionerend ADV duidelijker.