Bestaanszekerheid en waardevol werken in beeld

In het programma Bestaanszekerheid en waardevol werken van Movisie ligt de focus op het realiseren van de bestaanszekerheid van mensen. Dat betekent het hebben van werk, een goede daginvulling, een fatsoenlijk inkomen en een dak boven het hoofd. Ook werken we aan het vergroten van de mogelijkheden te participeren. Wij noemen dat waardevol werken. Binnen onze projecten werken wij samen met allerlei initiatieven die ook deze missie hebben. Het afgelopen jaar hebben we van een aantal van deze initiatieven een video laten maken.

Al decennialang streven we het ideaal van de inclusieve samenleving na. De werkelijkheid is weerbarstiger. Zeker een miljoen, sommigen zeggen zelfs ruim twee miljoen mensen doen (en tellen) niet mee op de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen met een beperking of kwetsbaarheid, fysiek, verstandelijk, psychisch en/of sociaal. Het gaat om migranten, om ouderen, om kwetsbare jongeren, om langdurig werklozen. Velen van hen willen en kunnen wel werken, maar niet onder de huidige condities. 

Het is van belang om de samenhang en verwevenheid van de problematiek op alle levensdomeinen die een wankele en onvoldoende bestaanszekerheid veroorzaken aan te pakken. Werken aan bestaanszekerheid vraagt om integraal kijken en daarnaar handelen vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat. De initiatieven die we in beeld hebben gebracht omarmen dit gedachtegoed en scheppen condities waardoor mensen zich wél kunnen ontwikkelen, weer mee kunnen doen en vooruit kunnen.

Praktijk Leren Plus bij Werkdag BV

Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking is Werkdag BV het initiatief Praktijk Leren Plus gestart. Vanwaar die “Plus”? Praktijkleren valt onder regulier aanbod van het mbo en maakt het behalen van deelcertificaten mbo mogelijk door te werken in de praktijk van (meestal) leer-werkbedrijven, met een praktische manier van toetsen. Praktijk Leren Plus beoogt hetzelfde mogelijk te maken voor (jonge) mensen die ook die kwalificatie kunnen gebruiken, maar een andere route nodig hebben. Deze manier biedt meer begeleiding – ook op de werkvloer - en tijd, en de optimale manier van leren in de praktijk wordt samen met de student uitgezocht. Met dit initiatief is ook samengewerkt binnen het project Simpel switchen.

Meer over Platform Werk Inclusief Beperking    Meer over Simpel switchen

Natuurzorg

Natuurzorg Veluwe-Vallei biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid een werkplek in de natuur in de regio Zuidwest-Veluwe. Zij zagen, snoeien en onderhouden paden in het bos- en heidegebied. Het is zalf op de wond van mensen met een psychische kwetsbaarheid die, vaak langdurig, niet mee kunnen doen in de maatschappij, geen geschikte werkplek vinden. Ze hebben het gevoel niet mee te tellen. Movisie werkt met het VSBfonds samen met onder andere Natuurzorg aan de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt binnen het project ‘Anders kijken naar sociale posities en werk’.

Meer over Anders kijken naar sociale posities en werk

Mara OPstap

In Nederland zijn veel jongeren genoodzaakt iedere nacht weer een nieuwe slaapplaats te vinden. Alleen al in Den Haag zijn er tussen de 500 en 600 dak- en thuisloze jongeren (die bekend zijn bij de hulpverlening). Veel van hen hebben problemen. De eventuele vrienden die de jongeren op straat hebben, zijn losse contacten en zij ondernemen weinig met elkaar. Terwijl zij, net als hun niet-thuisloze leeftijdsgenoten, wel behoefte hebben aan sociale contacten, om eens naar de bioscoop te gaan, te poolen of om te skeeleren of karten. OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers. In opdracht van Ingrado ontwikkelde Movisie onder andere in samenwerking met Mara OPstap persona's vroegtijdig schoolverlaters.

Meer over Mara OPstap  Meer over de persona's

Eagle shelter

Eagle Shelter is opgezet vanuit de ambitie om een vrijplaats te creëren waar ruimte is voor eigenheid. Een zelfregieplek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt uitvinden wat bij je past. Voor iedereen, niet alleen voor de kwetsbaren. Iedereen is gast en wordt onbevangen verwelkomd. Eagle Shelter is één van de initiatieven die in het rapport De Drempel Over wordt beschreven. Deze initiatieven laten zien hoe mensen in een kwetsbare positie begeleid kunnen worden naar participatie.

Meer over de Eagle Shelter en De Drempel Over

Stichting Stronk

Stronk is een jeugdwerkplaats in Dongen voor jongeren die zijn vastgelopen in het zorgsysteem, zijn uitgevallen op school of net wat extra ondersteuning nodig hebben. ‘Wij zien een langjarige samenwerking met Stronk voor ons om onze jeugd te ondersteunen’, aldus Denise Kunst, wethouder in de gemeente Dongen. Stronk is één van de organisaties die bij het Initiatieven Collectief hoort: een verzameling van initiatieven die andere routes bieden voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs- of zorgaanbod niet of onvoldoende plaatsvindt.

Meer over stichting Stronk en het Initiatieven Collectief

Presikhaaf University

Presikhaaf University is een jeugd- en jongerenwerk organisatie die naschoolse huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten aanbiedt aan kinderen uit groep zeven en acht. Na de basisschool kunnen deelnemers doorstromen als vrijwilliger en rolmodel. ‘Het idee is dat jongeren niet alleen consumeren, maar ook produceren. Jongeren komen bij ons om zich te ontwikkelen’, licht medeoprichter Melvin Kolf toe.

Lees verder over Presikhaaf University