Goede samenwerking dankzij gespreksinstrument Wat telt

Soms lijkt iets simpel, maar is het in de praktijk toch ingewikkelder dan gedacht. Een inwoner heeft een hulpvraag en komt daarmee bij een generalist. Op basis van wat de inwoner nodig heeft, stellen ze samen een doel en plan van aanpak op. Het liefst zó dat de inwoner de regie heeft. Is er meer hulp nodig, dan schakelt de generalist een specialist (tweedelijnshulp) in en wordt er aan hetzelfde doel verder gewerkt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De generalist en specialist werken hierin nauw samen en houden elkaar op de hoogte.

Het is een goed doorlopende keten, waarin de inwoner en zijn of haar doelen centraal staan en waarin er de inwoner niet keer op keer zijn of haar verhaal hoeft te doen. De praktijk is weerbarstiger. Zo bleek ook in Eindhoven en daar willen ze hier wat aan gaan doen. Movisie mocht meekijken en begeleiden.

Bij de nieuwe aanbesteding in Eindhoven voor de Wmo-begeleiding werd gesteld dat alle aanbieders met Wat telt zouden gaan werken. Het doel was dat de inwoner meer centraal zou komen te staan en dat er binnen de Wmo meer wordt samengewerkt. Een makkelijkere klantreis, de doelen efficiënter en de hulp doelgerichter. Al eerder werd in Eindhoven de conclusie getrokken dat er instrumenten gebruikt werden die vooral voor de hulpverlener zijn ontwikkeld. In het oude proces bleek dat aan het einde van het traject vaak nog maar weinig over was van de eigenlijke ideeën en doelen van de inwoner zelf. In Wat telt staat daarentegen de inwoner centraal. Het eigenaarschap komt hierdoor bij de inwoner te liggen.

‘We willen dat de inwoner maar één keer zijn verhaal hoeft te vertellen en dat er uiteindelijk een goed plan ligt waarin de inwoner zich herkent’

Niet alleen de uitdaging van een voor sommigen nieuw instrument kwam om de hoek kijken. Maar ook de manier van werken moest opnieuw worden uitgevonden. De generalisten kregen een centralere rol, de rol van de tweedelijnszorg. Het servicebureau van de gemeente veranderde daarmee ook. Dat leidde tot vragen als: wanneer wordt wat afgestemd? Hoe zit het met het delen van informatie? Wie is waar uiteindelijk verantwoordelijk voor? Hoe gaat de samenwerking precies vorm krijgen? Ook de rol van de gemeente veranderde. Van in eerste instantie vooral opdrachtgever werd de gemeente meer een samenwerkingspartner. Gaandeweg onderzochten de partners hoe de samenwerking in de keten eruit komt te zien en wie welke rol daarin heeft. Wat wel van tevoren vaststond was dat er wordt gewerkt met één plan voor de inwoner, de inwoner centraal staat, en het uiteindelijk ook tot meer efficiëntie moet leiden. Met een werkgroep en een pilot tot gevolg. De implementatie loopt nog, en gaat nog niet zo vlot als gehoopt. Een interessant ontwikkeling die we als Movisie zullen blijven volgen.

Meer informatie over Wat telt

Over Wat telt

Wat telt is een gespreksinstrument dat gezamenlijk is ontwikkeld door Movisie en de gemeenten Utrecht en Eindhoven, samen met de daar werkende buurt- en WIJ-teams. Het instrument start bij de beleving van de inwoner. Het bestaat uit een bord met 14 leefgebieden. Op elke leefgebied kan de inwoner aangeven in hoeverre die daarover tevreden is. Eventueel kan de professional of mantelzorger ook zijn of haar kijk geven per leefgebied. Hieruit komt een gesprek en stelt de inwoner de doelen op. De leefgebieden staan met elkaar in verbinding, waardoor het hele verhaal van de inwoner verteld wordt. Wat telt is een gespreksinstrument, maar kan ook gebruikt worden voor de monitoring.